Järnoxiders växelverkan med olivin och dolomit

Doktorand: Rickard Jolsterå
Handledare: Lars Gunneriusson
Kontaktperson LKAB: Andreas Fredriksson

Framställningen av gröna pellets inleds med agglomereringen av järnoxidmineral (Fe3O4, γ-Fe2O3, α-Fe2O3, FeOOH) tillsammans med mineraltillsatser som olivin (Mg,Fe)2SiO4, bentonit och i vissa pelletstyper även dolomit (MgCa(CO3)2).

I detta skede är våtstyrkan hos de s.k. gröna ”pellets” av avgörande betydelse. Växelverkan mellan mineralpartiklarna påverkas av många fysikaliska och kemiska parametrar som partikelstorleksfördelning, fukthalt, partikelsammansättning, densitet och typ av ytgrupper, vilka alla relaterar till kemiska processer på de i sammanhanget förekommande mineralytorna.

Bland viktiga ytkemiska parametrar kan särskilt nämnas protonutbytet med omgivande vatten, jonbytesreaktioner, adsorption av joner och föroreningar från tidigare processteg, ytoxidation och ytladdning.

Detaljerad kunskap om dessa reaktioner är inte bara viktig för att förstå och utveckla agglomereringsprocessen, den är också viktig för utveckling av nya användningsområden och produkter baserade på magnetit med tillsatser.
Järnoxidernas växelverkan med tillsatsmineralen studeras genom potentiometrisk titrering som huvudmetod, kompletterat med andra ytkemiska metoder som Ζ - potentialbestämningar och olika spektroskopiska tekniker. Ytkomplexkemiska modeller används sedan för att utvärdera de olika tillsatsmineralens interaktioner med järnoxidmineralen.

De mineralblandningar i vattensuspensioner som primärt studeras är olivin/maghemit och dolomit/maghemit. Genom att successivt minska vattenhalten i blandningarna fås information om de förhållanden som råder under agglomereringsprocessen innan pelletiseringen av järnoxidpellets.

Projektbeskrivning

Järnoxiders växelverkan med olovin och dolomit

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.36435!/hlrc%20v%C3%A4xelverkan%20olivin%20dolomit%20rickard.pdf]

Kontaktperson

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 10 mars 2008

Uppdaterad: 16 april 2008

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017