Hoppa till innehållet

Excellensområde

För att stärka svensk järnvägsforskning och de svenska universitetsmiljöerna har Trafikverket tillsammans med akademierna tagit fram inriktningen för järnvägens forskning för tidsperioden 2021-2030. Tio excellensområden har definierats där akademierna kraftsamlar och bygger upp kunskap inom sina respektive styrkeområden. 

JVTC vid Luleå tekniska universitet har fått ansvar över excellensområde 8 - Drift och underhåll, på grund av den forskning och innovation som har bedrivits vid centrumbildningen under många år. 

Excellensskapande projekt enligt en av Trafikverket godkänd verksamhetsplan kommer att bedrivas i samverkan med andra akademiparter samt deltagande fortsätter inom Europeiska projekt inom Shift2Rail och kommande FoI-program Europe´s Rail.

Excellensområde 8 ska genomföra tillämpbar forskning, utbildning och innovation inom drift och underhåll för att stärka järnvägssystemet, dvs. infrastruktur och rullande materiel.

Driftsäkerhet är en grundläggande nödvändighet för svenska järnvägssystemets hållbarhet, tillförlitlighet, robusthet, punktlighet och kapacitet. Järnvägssystemets driftsäkerhet utgörs av dess funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Att uppnå hög grad av driftsäkerhet fordrar optimering av de dessa tre aspekter, under hela järnvägssystemets livscykel.

Forskningen inom drift- och underhållsteknik fokuserar på att optimera ett systems driftsäkerhet under dess livslängd. Detta görs via effektivisering av drift- och underhållsprocesserna genom lämpliga underhållsstrategier som förutbestämt, tillståndsbaserat, prediktivt eller avhjälpande underhåll samt faktabaserat beslutsstöd.

Järnvägssystem i allmänhet och det svenska järnvägssystemet i synnerhet, inkluderande infrastruktur och rullande materiel, är ett komplext tekniskt system med ett stort antal komponenter och en bred heterogen intressentbild. Systemets komplicerade sammansättning, ökar komplexiteten i analys- och optimeringsprocessen.

JVTC/LTU är även medverkande i andra excellensområden, främst:

  • Område 2: Hjulpar och bromssystem
  • Område 3: Banteknik
  • Område 4: Konst- och markbyggnad/Anläggningskonstruktioner (fokus på broar)
  • Område 10: Järnvägssystemet

De svenska universitetsmiljöer som samverkar i Trafikverkets excellensområden är:

  • Järnvägstekniskt centrum (JVTC), Luleå tekniska universitet
  • Charmec, Chalmers
  • Järnvägsgruppen, Kungliga tekniska högskolan (KTH)
  • Branschprogrammet KAJT (KTH, Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola, RISE, Uppsala universitet, Lunds universitet, VTI)