Hoppa till innehållet
Hjulskador 20160225 061 edit 2 Thomas Nordmark (2).JPG

Om JVTC

Publicerad: 10 juni 2016

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) är ett icke vinstdrivande forskningscentrum inom Luleå Tekniska Universitet (LTU) med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn. JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter.

Det är viktigt att utveckla kunskapen, metoderna och verktygen för att användas i ett förbättrat underhåll som åtgärd till att skapa tillförlitliga transporter och mer kapacitet på nya samt befintliga anläggningar och därigenom skapa mer samhällsnytta för gjorda investeringar. Detta ger en samhällsekonomisk nyttoeffekt som kan kvantifieras och jämföras med andra kapacitetshöjande åtgärder så som investeringar och att bygga bort flaskhalsar.

En långsiktig förvaltning av transportsektorns anläggningsmassa kräver ett underhållssystem som baseras på genomtänkta och genomarbetade regelsystem, underhållsstrategier, underhållskoncept och beskrivningar av hur valda åtgärder och dess kostnader kan kopplas till vilken effekt som uppnås på anläggningarnas prestanda. Begrepp som återställningsförmåga, underhållssäkerhet och driftsäkerhet blir särskilt vikiga när anläggningarna utnyttjas nära sina kapacitetsmaxima. Det är viktigt att hitta nya sätt att utforma regelsystem och underhållstrategier som tillåter innovationer med bibehållen risk- och säkerhetsnivå. Regelsystemet ska borga för minst bibehållen säkerhet men också ge utrymme för innovation och dynamik.

Luleå tekniska universitet är ett av få lärosäten i världen som idag erbjuder utbildning och forskning inom drift- och underhållsteknik. Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) är ett för transportsektorn strategiskt kompetenscentrum, som bedriver forskning och utveckling med fokus på att effektivisera drift och underhåll av hela järnvägssystemet. JVTC har med sin tillämpade forskning levererat resultat som redan innan forskningen avslutats kommit näringsliv och offentliga sektorn till stor och värdefull nytta. JVTCs förmåga, forskningsresultat och kunskap har också efterfrågats internationellt bland annat från Finland, Norge, Iran, Indien, Storbritannien, Frankrike, UIC och Australien