Arbetssätt

Publicerad: 10 juni 2016

TURSAM – en process för att fokusera på ständiga förbättringar 

Arbetsgruppen TURSAM (Tillämpat Underhåll i SAMverkan) är ett forum för JVTC intressenter för att arbeta med att hitta områden som med små medel kan ge stora förbättringar. Att med berörda aktörer snabbt och effektivt identifiera områden för effektivisering av drift och underhåll inom järnvägssektorn. Gruppen leds av en processledare och sammanträder några gånger per år. Gruppen arbetar målstyrt och i partneringsamverkan mot de gemensamma målen:

  • Minska totalkostnaden för underhåll av bana och rullande material – Effektiviseringsprocessen
  • Optimera nätets kapacitet och tillgänglighet för tågtrafik och banunderhåll – Kapacitetsprocessen
  • Minska tågförseningar dvs. öka punktligheten – Tågleverans- och kvalitetsprocessen

Implementering av FOI

För att säkerställa att kunskapsöverföring av forsknings- och innovationsresultat genomförs till beställaren ställs följande krav på projekt som genomförs inom JVTC:

  • Det ska finnas en tydlig mottagare inom beställande organisation.
  • Beställaren ska ha kunskap inom projektområdet för att kontinuerligt kunna styra inriktning på vad som efterfrågas samt vara delaktig i ett tidigt skede i projektet.
  • Forskningsprojektet ska avslutas med en rekommendation om fortsatt arbete, beräknad nytta av tillämpningen samt en lämplig paketering av resultatet.

ePilot

ePilot är en utvecklings- och implementeringsplattform för att förbättra och utveckla arbetet med järnvägsunderhåll. Målsättningen är att; förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken samt skapa bättre tillgänglighet och kvalitet och få ett effektivare underhåll. Förväntningarna är att detta uppnås genom att ett direkt och snabbt beslutsstöd för underhållsåtgärder utformas.  

ePilot är ett samarbetsforum för att snabbt omsätta forskningen och tillämpa innovationer. Att befrämja samarbete och omsätta forskningsresultat till praktisk nytta.