Hoppa till innehållet

Verksamhetsmodell

Publicerad: 10 juni 2016

Verksamhetsmodell

JVTCs verksamhetsmodell baseras på fyra hörnstenar:

 • Forskning och innovation:

  • Utgöra ett nationellt kompetenscentrum för att bedriva forskning och utveckling inom driftsäkerhets- och underhållsfrågor för järnvägssektorn.

  • Erbjuda tjänster i form av uppdragsforskning (0–2 år) och tillämpad forskning/strategisk forskning (5 år).

 • Samverkan och samarbete:

  • Vidmakthålla och vidareutveckla en svensk FOI-plattform för att skapa ett effektivare, miljövänligare och säkrare järnvägstransportsystem genom tvärvetenskaplig och överbryggande teknik samt genom samarbete med annan järnvägsrelaterad FOI inom universitet/institut och företag.

  • Samarbete och samverkansprojekt med medlemmar och strategiska allianser.

  • Utgöra en naturlig plattform för LTUs enheter.

 • Utbildning:

  • Forskarutbildning inom drift och underhåll.

  • Konceptualisera, initiera och genomföra kompetensförsörjningsaktiviteter såsom akademiska kurser och uppdragsutbildningar inom området drift och underhåll samt erbjuda medlemmar möjlighet till examensarbete och praktik via LTU:s studenter.

 • Kunskapsspridning:

  • Konceptualisera, initiera och genomföra aktiviteter och bidra till kunskapsspridning och kompetensförsörjning genom doktorsavhandlingar, vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, workshops, konferenser, kongresser, webinars etc., inom området drift- och underhållsteknik.

TURSAM – en process för att fokusera på ständiga förbättringar 

TURSAM (Tillämpat Underhåll i SAMverkan) är ett forum för JVTC intressenter för att arbeta med att hitta områden som med små medel kan ge stora förbättringar. Att med berörda aktörer snabbt och effektivt identifiera områden för effektivisering av drift och underhåll inom järnvägssektorn. Gruppen leds av en processledare och sammanträder några gånger per år. Gruppen arbetar målstyrt och i partneringsamverkan mot de gemensamma målen:

 • Minska totalkostnaden för underhåll av bana och rullande material – Effektiviseringsprocessen
 • Optimera nätets kapacitet och tillgänglighet för tågtrafik och banunderhåll – Kapacitetsprocessen
 • Minska tågförseningar dvs. öka punktligheten – Tågleverans- och kvalitetsprocessen

Implementering av FOI

För att säkerställa att kunskapsöverföring av forsknings- och innovationsresultat genomförs till beställaren ställs följande krav på projekt som genomförs inom JVTC:

 • Det ska finnas en tydlig mottagare inom beställande organisation.
 • Beställaren ska ha kunskap inom projektområdet för att kontinuerligt kunna styra inriktning på vad som efterfrågas samt vara delaktig i ett tidigt skede i projektet.
 • Forskningsprojektet ska avslutas med en rekommendation om fortsatt arbete, beräknad nytta av tillämpningen samt en lämplig paketering av resultatet.