Hoppa till innehållet

Bakgrund

Publicerad: 10 juni 2016

JVTC bildades av LTU tillsammans med ett antal intressentföretag under 1998 med stöd från Luleå Tillväxtakademi, i syfte att effektivisera området tunga järnvägstransporter i kallt klimat och blandad trafik. Hösten 2000 togs beslut om att inrikta verksamheten mot drift- och underhållsfrågor.

Utveckling av tunga transporter i kallt klimat (T2K2)

Vid 1990-talets utveckling av tyngre tåg på Malmbanan och senare, tyngre godståg på övriga banor, arbetade T2K2 aktivt med att utveckla kunskap, kompetens och erfarenhet inom området tunga transporter på järnväg. Detta var unikt i Europa och arbetet har lett till många förbättringar inom det Svenska järnvägssystemet sedan den formella starten i samband med uppgraderingen av Malmbanan till 30 ton axellast.

Arbete med hållbara broar

Ett europeiskt forskningsprojekt som initierades av konstruktionsteknik var ett så kallat integrerat projekt som lämnades in i april 2004. Projektet startade den 1 december 2004 och löpte över fyra år och hade 32 deltagande parter från 12 länder. Programmet omsatte 100 MSEK varav ca 65 MSEK kom från EU.
Målet var att öka tillåten bärighet och tåghastighet på järnvägsbroar i Europa genom att utveckla bättre metoder för klassningsberäkning, mätning av tillstånd och funktion samt reparation och förstärkning.

Simulering av underhållskostnadens beroende av trafiken

DeCoTrack (Degradation Cost of Track) var en simuleringsmodell för spårets nedbrytning som undersöker hur förändringar i trafiken påverkar underhållskostnaden. Initialt var syftet att stötta konsekvensutredningar gällande förhöjd axellast men modellens utformning och forskningsresultaten har visat sig mycket användbar för bedömning av olika fordons marginaleffekt på underhållskostnaden. I projektet genomfördes fördjupade studier av hur fordon ska klassas utifrån mätdata som insamlas från spårmonterade mätstationer. Informationen visade på en stark koppling till fordonens underhållsmässiga status. Informationen kan användas för planering av fordonsunderhållet hos fordonsägaren och/eller operatören.

Etablering av forskningsstationen

Ett krav för flera av JVTCs pågående forskningsprojekt är tillgången till data från järnvägen online. År 2006 etablerade JVTC i nära samarbete med satellitföretaget Damill AB, en mätstation i Sävast på Malmbanan. Beslut om placering i Sävast baserades på en stor varians i trafikvolym och närheten till Luleå Tekniska Universitet. Mätstationen har instrument för att mäta krafter från fordon på banan samt data lagras i systemet. Mätningarna startar automatiskt då ett tåg passerar sensorerna på banan. Sensorerna separerar vertikala och horisontella krafter. En accelerometer används för att mäta vibration i rälsen då tåg passerar. Mätdata överfördes till en webplattform, SAMPLA, där vidare bearbetning av data utfördes och användbar information togs fram. Det första anslaget för att grunda forskningsstationen gjordes av Banverket, The Kempe foundation och LKAB. Senare installerades en hjulprofilmätare i Sunderbyn som användes i flera forskningsprojekt.

Expansion via Europeiska projekt

Under 2011-2015 deltog JVTC i flera stora europeiska projekt i sjunde ramprogrammet (FP7), dvs. AUTOMAIN, SUSTRAIL, TREND, BGLC, MAINLINE, SAFT Inspect och OPTIRAIL etc. Under denna tid ökade antalet doktorander och forskare på JVTC.

eMaintenanceLAB och ePilot

År 2012 etablerades eMaintenanceLAB på LTU och all datalagring, bearbetning och analys sker nu här. Gradvis kopplas fler datakällor till eMaintenanceLAB. I slutet på 2013 startade ePilot, ett utvecklings- och implementeringsprojekt med syfte att förbättra järnvägsunderhåll där många forskningsresultat testas i verkligheten. I samband med detta påbörjades etableringen av Testbädd Järnväg där JVTC tillsammans med Trafikverket arbetar med möjligheter att demostrera lösningar på Malmbanan och Haparandabanan.