Hoppa till innehållet

Resultat

Publicerad: 13 juni 2016

Luleå tekniska universitet är ett av få lärosäten i världen som idag erbjuder utbildning och forskning inom drift- och underhållsteknik. Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) är ett för transportsektorn strategiskt kompetenscentrum, som bedriver forskning och utveckling med fokus på att effektivisera drift och underhåll av hela järnvägssystemet. JVTC har med sin tillämpade forskning levererat resultat som redan innan forskningen avslutats kommit näringsliv och offentliga sektorn till stor och värdefull nytta.
 
JVTCs förmåga, forskningsresultat och kunskap har också efterfrågats internationellt bland annat från Finland, Norge, Iran, Indien, Storbritannien, Frankrike, UIC och Australien med avseende på:

  • Innovationer och metoder inom tillståndsbaserat underhåll.
  • Effekter av tunga järnvägstransporter (25 och 30 tons axellast) och av kallt klimat.
  • Metoder för beräkning av livscykelkostnader för hela transportsystemet baserat på RAMS – kriterier som står för funktions- och driftsäkerhet, underhållsmässighet och säkerhet.
  • Fordonsklassificering och underhållsnivåer som ligger till grund för nya trafikeringsavgifter.
  • Metoder för informationsöverföring inom underhåll och mellan järnvägens parter ( eMaintenance).
  • Vinterutredningar, grundorsaker till driftstörningar på järnvägsanläggningar, förorsakade av kallt klimat.
  • Uppgradering av transportflödet (vikt, längd, hastighet) på järnvägar, tekniskt, ekonomiskt och underhållsmässigt.

De forskningsresultat som genererats vid JVTC inom området tillståndsbaserat underhåll, möjliggör mätning av olika driftförhållanden och dess effekter på nedbrytningshastigheten hos fordon och bana (infrastruktur). De kan redan idag användas för underhållsplanering eller för att övervaka och bedöma eventuella trafikförändringar under ett drift- och underhållskontrakt. Metoderna kan också användas för att snabbare införa nya innovationer och produkter samt utgöra underlag för ökad kapacitet via förändrat underhåll och fördelning av underhålls/driftkostnader mellan trafikföretag och infrastruktur.
 
Vetenskapliga bidrag från JVTC omfattar projekt som Tunga Transporter i Kallt Klimat, Sustainable Bridges, Degradation Cost of Track (DeCo Track), smörjning av räls, Link & Effect och en testbädd för järnväg. Genom JVTC:s unika samverkansmodell med branschen ger en investering av 1 forskningskrona i JVTC från Trafikverket, en uppväxling med övriga branschmedlemmar, en kunskapsnytta med 5-8 kr i form av ny nationell kunskap till transportsektorn. Genom JVTC deltagande i EU-projekt, växlar Trafikverket upp varje forskningskrona med en faktor av 50-60 gånger, i form av nationell återbäring av ny kunskapsnytta. Genom en långsiktig satsning på JVTC erhålls en organiserad utvecklings- och forskningsplattform för branschsamverkan med JVTC medlemmar som aktivt bidrar till en uppväxling av investeringar. JVTC deltar idag i flertalet EU projekt. Vidare ger dessa EU projekt en grund för att attrahera framtida internationella finansiärer.
 
LTU och JVTC utbildar specialister med djup underhållskompetens. Dessa specialister kommer ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier vid LTU och tar ofta anställning hos Trafikverket och andra aktörer i branschen, men även specialister som stannar kvar på LTU men erbjuder sin kompetens på projektbasis.