Hoppa till innehållet

Förstudie: RAMS/LCC projektering

Publicerad: 13 juni 2016

Syftet är att ta fram tillämpningar och metoder för att använda RAMS och LCC i projekteringsfasen. Målet är att öka funktions-, drift- och leveranssäkerhet samt underhållsmässigheten på järnvägsanläggningar genom att förändra projektörens beteende att förlita sig på föreskrifter istället för att med hjälp av RAMS/LCC uppnå samma eller bättre resultat (samt skapa klimat för innovation och samtidigt beakta bästa kostnadseffektivitet under anläggningens hela livscykeln.

Sponsors: Trafikverket
Researchers: Ulla Juntti
Duration: 2011– 012

Livscykelkostnadsanalys (LCC) används för att få en helhetsbild av de kostnadseffekter som ex. en ombyggnad av anläggningarna medför, sett över hela anläggningens livslängd. LCC- analysen bifogas till beslutsunderlaget i övrigt när det gäller att väja mellan två eller flera design- eller teknikalternativ. I analysen uppskattas kostnader för investering, underhåll och drift för de aktuella alternativen.

Fördelarna med LCC är att metoden ger en helhetsbild av de kostnader som ett alternativ val medför. Beslutsunderlaget blir därmed bättre när det gäller att välja alternativa lösningar och begränsas inte som i vanliga fall till att bara gälla investeringsdelen.

Metoden används bl.a. i fastighetssektorn för att bedöma effekter på drift- och underhållskostnader av alternativ tekniska lösningar för om- och tillbyggnader.

RAMS används för att beskriva en produkt/anläggnings drift-, funktions-säkerhet, underhållsmässighet och säkerhet.

Fördelarna med RAMS är att metodiken kan användas i utvecklings/projekte-ringsskedet och underhållskontraktsperioden för att identifiera/prediktera sannolikheten av fel/händelser och för att hitta metoder/strategier för att förebygga/säkra funktions-, driftsäkerheten, underhållsmässigheten och säkerheten i produktens driftskede.