Hoppa till innehållet

Äventyrspedagogik för fritidspedagoger

 

Helhetspedagogik

Äventyrspedagogiken utgår från övertygelsen att en av skolans viktigaste uppgifter är att skapa möjligheter för den enskilde individen att växa och utvecklas. Endast genom att satsa tid, energi och resurser på detta växtarbete kan den mer ämnesbetonade undervisningen bedrivas effektivt. Äventyrspedagogiken spänner över både detta växtarbete och inlärning av traditionell kunskap. Därigenom integreras också två av skolans viktigaste mål i äventyrspedagogiken: dels att eleven utvecklar kunskap inom olika områden och att hon/han utvecklas som individ. På så sätt innebär äventyrspedagogiken en helhetssyn på lärande där den personliga växten och gruppens positiva utveckling går hand i hand med skolans mer traditionella uppgift att generera kunskap inom olika ämnesområden.

Genom att man i äventyrspedagogiken arbetar med undervisningsformer som möjliggör för barn som inte kommer till sin rätt i en mer traditionell undervisning, att blomma ut, bidrar man till att ge alla en mer likvärdig utbildning.

Hämtat ur Lärarförbundets skrift Lära, leva, utvecklas – Aspekter på fritidspedagogik och lärande: Fritidspedagogen förstärker elevernas kunskapsutveckling, dels genom att stödja elevernas timplanebundna lärande, dels genom ett identitetsutvecklande perspektiv. Genom fritidspedagogens arbete öppnas möjligheten till andra typer av läro- och bildningsprocesser än i den mål- och schemastyrda undervisningen. Sådana processer främjar inte endast personlighetsutveckling och kreativitet, de är också en förutsättning för att man ska utveckla entreprenörskap och förmåga till egna initiativ. (Cecilia Larsson)


Social kompetens

För att skolarbetet ska fungera bra, måste eleverna tränas i att tillsammans med kamraterna arbeta och lära i grupp. En helhetssyn på lärande innebär att träning av elevernas sociala kompetens ges stort utrymme. Arbetet med individ- och grupputveckling kan naturligtvis bara lyckas om det genomsyrar hela verksamheten. Det innebär att man ser på individ- och grupputveckling som en kontinuerlig process i vilken äventyrspedagogiken är ett av flera sätt att främja den processen.

I de olika metoderna som hör till äventyrspedagogiken, får barnen träna på att komma till tals, uttrycka sina tankar, berätta och lyssna. Detta stärker deras kommunikativa förmåga och gynnar ett öppet klassrumsklimat.

I äventyrspedagogiken väver man kontinuerligt in kortare och längre reflektionspass, där barnen får reflektera och delge sina tankar för varandra.

I äventyrspedagogiken använder man sig ofta av roller. I mindre grupper får barnen pröva på olika roller, till exempel ”ledare”, ”expert”, ”observatör”. Genom de erfarenheter de då får, lär de sig att ta initiativ och ansvar i gruppen.

Hämtat ur Lärarförbundets skrift Lära, leva, utvecklas – Aspekter på fritidspedagogik och lärande: Lärare med inriktning mot fritidspedagogik har särskild kompetens att lära och utveckla eleverna i sociala relationer, till exempel när det gäller språklig förmåga, positivt ledarskap, konflikthantering, kreativitet och initiativförmåga. Fritidspedagogerna har kompetens att ansvara för elevernas sociala träning och hur färdigheterna kan integreras i skolans ämnen. (Cecilia Larsson)

Fritidshemmets verksamhet, som är en gruppverksamhet under barnens fria tid, är unik för att tillgodose barnens behov av kunskap för att skapa social kompetens. Att arbeta med gruppens inflytande och påverkan är central för lärare i fritidshemmet. Barns utveckling och lärande sker i grupp och barns självkänsla och självförtroende påverkar deras känslomäs-siga och intellektuella utveckling. Gruppen är, i denna betydelse, ett pedagogiskt redskap som lärarna i fritidshemmet måste arbeta med för att tillgodose barnens behov av att möta likasinnade i gruppen. (Maud Ihrskog)


Mobbingförebyggande arbete

I äventyrspedagogiken arbetar man metodiskt med att stärka kamratrelationerna och samhörigheten i klassen/ gruppen. Detta skapar en mer harmonisk arbetsmiljö och har också en förebyggande effekt mot mobbning och andra kränkande eller diskriminerande företeelser.

Hämtat ur Lärarförbundets skrift Lära, leva, utvecklas – Aspekter på fritidspedagogik och lärande: Fritidspedagogiken spelar en viktig roll i konflikthantering och förebyggande av mobbning. Den kompletterar skolans övriga verksamheter och bidrar till den allsidiga bildning som är ett övergripande mål för utbildningen i skolan. (Cecilia Larsson)