Hoppa till innehållet

Vad är äventyrspedagogik?

Publicerad: 23 maj 2011

Syftet med äventyrspedagogik

Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med hälsoarbetet, på ett sätt som engagerar hela människan. Syftet är att erbjuda ett spännande arbetssätt som ...

 • sätter kunskap och hälsa i centrum,
 • skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang,
 • tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn och ungdomar av idag,
 • nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande.

Äventyrspedagogiken ska ge kunskaper ...

 • inom olika kunskapsområden/ämnen,
 • i hur jag arbetar och samarbetar på ett bra sätt i en grupp,
 • om hur jag fungerar i nya situationer och i en grupp,
 • om hur jag lär mig (metalärande).

… och utveckla hälsa ur ett brett perspektiv

 • Rörelse och fysiska aktiviteter – fysisk hälsa
 • Utomhusvistelse – fysisk hälsa
 • Självkänslan stärks – psykisk hälsa
 • Kamratrelationerna stärks – psykosocial hälsa
 • Klassens sammanhållning stärks – social hälsa

Anpassad för förskolan, skolan och fritids

Äventyrspedagogiken är i första hand anpassad till skolans, förskolans och fritids verksamhet, men arbetssättet kan med fördel tillämpas även inom den sociala barn- och ungdomsverksamheten och andra verksamheter där man arbetar med barn och ungdom. Äventyrspedagogiken består i praktiken av många olika metoder och arbetssätt som kan anpassas till olika åldrar, från 3-4-åringar till vuxna.

Helhetspedagogik

Äventyrspedagogiken utgår från övertygelsen att en av skolans viktigaste uppgifter är att skapa möjligheter för den enskilde individen att växa och utvecklas. Endast genom att satsa tid, energi och resurser på detta växtarbete kan den mer ämnesbetonade undervisningen bedrivas effektivt. Äventyrspedagogiken spänner över både detta växtarbete och inlärning av traditionell kunskap.  Därigenom integreras också två av skolans viktigaste mål i äventyrspedagogiken: dels att eleven utvecklar kunskap inom olika områden och att hon/han utvecklas som individ. På så sätt innebär äventyrspedagogiken en helhetssyn på lärande där den personliga växten och gruppens positiva utveckling går hand i hand med skolans mer traditionella uppgift att generera kunskap inom olika ämnesområden.

En pedagogik för alla åldrar

Äventyrspedagogiken består i praktiken av många olika metoder och arbetssätt. En stor fördel är att dessa så lätt kan anpassas till olika åldrar, från 3-4-åringar till vuxna, och detta utan att man ger avkall på vad som passar varje åldersgrupp. Vare sig du arbetar inom förskolan, grundskolan, gymnasiet eller fritidsverksamheten, kommer du att få lära dig hur du ska kunna tillämpa de olika metoderna för just den åldersgrupp som du arbetar med.

Projektarbete & ämnesintegrering

I äventyrspedagogiken arbetar man ofta i projektform. De flesta av skolans ämnen och kunskapsområden kan integreras. Svenska, matte och engelska kan alltid integreras i de olika äventyren, och övriga ämnen beroende på vilket tema man valt att arbeta med. Oavsett vilket tema man arbetar så kopplar man alltid innehållet till hållbar utveckling.

Elevaktivt lärande

Barnen får ta ansvar för sitt lärande, dels genom att man inleder temarbetet med att de får fundera på och berätta om sina erfarenheter eller föruppfattningar (erfarenhetsbaserat lärande), och genom att de själva får agera "lärare" när de lär sig faktakunskap inom temat (Pusselmetoden - Samarbetsbaserat lärande). Barnen ges många möjligheter att reflektera och berätta för varandra.

Livsfrågor

Äventyren ger ofta starka känslomässiga upplevelser och fungerar därför bra som utgångspunkt för diskussioner om existentiella frågor. Det kan vara diskussioner som knyter an till temat, men också om kamratskap, tillit, hjälpsamhet och andra viktiga relationsfrågor, Äventyrspedagogiken ger på så sätt utmärkta möjligheter att relatera lärandet till livsfrågor och större sammanhang.

Samarbetskompetens

För att skolarbetet ska fungera bra, måste eleverna tränas i grupparbetskompetens, d v s förmågan att tillsammans med kamraterna arbeta och lära i grupp. En helhetssyn på lärande innebär att träning av elevernas sociala kompetens ges stort utrymme. Arbetet med individ- och grupputveckling kan naturligtvis bara lyckas om det genomsyrar hela verksamheten. Det innebär att man ser på individ- och grupputveckling som en kontinuerlig process i vilken äventyrspedagogiken är ett av flera sätt att främja den processen.

Skolans värdegrund

I äventyrspedagogiken tränar man samarbete, stärker tillit och kamratrelationer, vilket skapar en mer harmonisk arbetsmiljö och har en förebyggande effekt mot mobbning, kränkande och diskriminerande företeelser. Genom att väva in demokrati och mänskliga rättigheter i äventyrsprojekten, får barnen kunskaper om dessa begrepp.

Lära sig ta ansvar

I äventyrspedagogiken får barnen lära sig ta initiativ och ansvar, genom att pröva på olika roller, framförallt rollen som "ledare". Barnen får lära sig att ta utmaningar, som kan vara fysiska, sociala, psykiska och kognitiva.