Platsfördelning och urval

Publicerad: 21 november 2008

Till utbildningar där antalet behöriga sökande är större än tillgängliga utbildningsplatser måste ett urval göras. Urval görs bland sökande som uppfyller såväl grundläggande som särskild behörighet och den som beviljats dispens. Urvalet kan grundas på betyg, högskoleprovsresultat, arbetsprov, akademiska poäng m.m.

I kurs- och programbeskrivningen kan du se vilket urval som tillämpas för respektive utbildning. Nedan följer en utförlig beskrivning av de olika urvalen som används vid Luleå tekniska universitet.

Till många kurser och program antas fler studenter än det egentligen finns platser för vilket betyder att det kan behövas många återbud innan några reserver kan antas. Det finns alltså inga garantier för att komma in med reservplats 1, även om någon uteblir från den obligatoriska inskrivningen.

Urval till kurs och program på grundnivå och som endast har gymnasiala förkunskapskrav
 

Betygsurval
Du konkurrerar i en eller flera betygsurvalsgrupper.

Betygsgrupp BI: sökande som har betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg samt sökande med utländsk gymnasieutbildning.Även du med gymnasieexamen ingår i denna grupp.

Betygsgrupp BII: sökande med betyg från gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning med kompletterande betyg. Till denna grupp ingår också den som styrkt särskild behörighet genom folkhögskola eller via basårsstudier.

Betygsgrupp BF: sökande med studieomdöme från folkhögskola.
 
Hur dina betyg meritvärderas kan du läsa om på antagning.se.

 

Provurval
Provurval HP: Du kan också konkurrera i provurvalet med ditt högskoleprovsresultat om provresultatet är högst 5 år gammalt och minst resultatet 0,1 (provurval HP).

Fördelningen av platserna mellan de båda grupperna är 67% i betygsgrupperna och 33% i provgruppen. Inom betygsgruppen fördelas platserna efter antalet behöriga sökande i respektive grupp. Platsfördelning och justeringar sker mellan betygsgrupperna.


Urval till utbildningar på grundnivå, som vänder sig till andra än nybörjare


Meritvärdering och urval sker utifrån avklarade högskolepoäng lägst 1 och högst 165 högskolepoäng. Meritvärdering sker 15 april respektive 15 oktober. Urvalsgruppen benämns HPGR.


Urval till kurs på avancerad nivå samt till program som inleds på avancerad nivå


Meritvärdering och urval sker utifrån avklarade högskolepoäng fr o m 30 upp till 285 högskolepoäng för utbildningar på avancerad nivå. Meritvärderingen sker 15 april respektive 15 oktober. Urvalsgruppen benämns HPAV.


Meritvärdering och urval baseras även på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet. För vissa utbildningar, t ex specialistsjuksköterskeutbildningen, är det kvalitet och kvalitet i form av yrkeslivserfarenhet efter examen som är urvalsgrundande. Platserna fördelas 50/50 mellan de som arbetat 2-5 år samt 6 år och mera. Finns platser över kan den som arbetar mindre än 2 år komma ifråga.

 

Övrigt

Andra urvalsgrupper
För vissa program och kurser sker platsfördelning och urval genom antagningsprov av olika slag. Du hittar information om detta under respektive program och kurs.

Meritvärde saknas
Den som är behörig men inte har något meritvärde placeras i urvalsgruppen ÖS, övriga sökande. Denna grupp placeras efter alla som har ett meritvärde.

Sena anmälningar
Sena anmälningar hamnar i en kö efter inkommande datum.
Denna urvalsgrupp benämns SA, sen anmälan. EA-värde får den som gör en sen anmälan i anslutning till kursstarten till kurser och utbildningar där det finns lediga platser.