Hoppa till innehållet

Utbildningsvetenskap, magister

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Utbildningen ger deltagaren vidgade utbildningsvetenskapliga perspektiv på och fördjupade kunskaper om den praktiknära forskningens villkor och möjligheter, design och genomförande samt utgör ett processinriktat stöd i deltagarnas arbete med att bedriva verksamhetsutveckling i skola och förskola.

Utbildningen strävar efter att erbjuda deltagaren ett sammanhang för gemensam kompetensutveckling, inspiration och reflektion när det gäller att leda och bidra till utvecklingen av en forskningsbaserad skola/förskola som erbjuder god utbildning. De deltagande studenterna förutsätts under utbildningen, med stöd av kursens lärare, initiera och genomföra ett avgränsat utvecklingsarbete i sin egen (eller någon annans) praktik. Utbildningen genomförs med en studietakt om 50% och bygger på distansbaserade undervisningssammankomster och handledningstillfällen såväl som ett antal seminariedagar.

Utbildningens innehåll

Den praktiknära forskningen, i teori och praktik, utgör ett centralt och genomgående tema i de tre första kurserna. Tillsammans med forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet och andra kursdeltagare får deltagaren dels vidga de teoretiska perspektiven på utbildning och forskning, dels, i den egna praktiken, både genomföra och reflektera över verksamhetsutvecklande insatser på vetenskaplig grund. I nära anslutning till detta praktiknära forskningstema kommer varje kurs att fördjupa deltagarnas vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder och ställningstaganden, utveckla deras förmågor att både utforma och leda verksamhetsutvecklande projekt, tillämpa relevanta metoder för insamling och analys av data samt att framställa och sprida resultat till olika målgrupper. Till detta kommer andra givna utbildningsvetenskapliga grunder och kunskapsområden, som till exempel fördjupade perspektiv på: teorier om bildning, utbildning, didaktik och lärande; nya, förhärskande och alternativa sätt att styra och leda utbildning, samt; utbildningssociologiska utmaningar och konfliktområden.

Vid sidan av dessa givna utbildningsvetenskapliga grunder och kunskapsområden väljer deltagarna i de olika kurserna egna, mindre utbildningsområden att fördjupa sig inom. De egna fördjupningarna väljs efter eget intresse, identifierat utvecklingsbehov och/eller med utgångspunkt i den egna verksamhetsutvecklande insatsen. Den fjärde och avslutande kursen är vikt åt ett individuellt examensarbete, vilket kan ges en direkt och tydlig koppling till praktiknära forskning och konkreta verksamhetsutvecklande projekt och initiativ. Här finns dock en stor öppenhet för andra slags utbildningsvetenskapliga ämnesval och fördjupningar. 

Var och en av utbildningens kurser bygger på idéer om kunskapsprogression och färdighetsutveckling. Det innebär exempelvis att det centrala temat praktiknära forskning och verksamhetsutveckling löper som en röd tråd genom kurserna, men att nya aspekter och dimensioner tillförs temat i varje ny kurs. Under den första kursen fokuserar vi på så sätt den praktiknära forskningens grunder, olika drivkrafter, möjliga utformningar och ansatser, medan efterföljande kurser förskjuter fokus i riktning mot metodutveckling, analysmodeller, rollfördelning, processledning, kvalitetsaspekter, tänkbara framställningsformer av vetenskapliga resultat, osv. Samma progressionstanke omfattar andra teman i utbildningen, såsom vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv och ställningstaganden, utbildningssociologiska infallsvinklar och konfliktområden etc. Utbildningen låter sig på så sätt inte begränsas till ett enda centralt tema utan lägger stor vikt vid att deltagaren - utifrån relevanta vetenskapliga och samhälleliga, genusteoretiska och etiska aspekter - får utveckla sina förmågor till analys och bedömning, hantering och positionering av sig själv när det gäller komplexa företeelser, frågeställningar och situationer på det mångfacetterade utbildningsvetenskapliga området. 

Under utbildningens gång används varierande examinationsformer, vilka genomförs både enskilt och i grupp med stöd av digital teknik –  som både kan överbrygga avstånd och användas för skapande och framställning. Examinationerna varierar till sin utformning och utgörs bl.a. av skriftliga papers, egna filmatiserade redogörelser och reflektioner samt muntliga litteraturseminarier. Distansformen förutsätter att deltagaren har tillgång till bredbandsuppkoppling, en dator, webbkamera och mikrofonförsedda hörlurar. Alla lärarledda aktiviteter sker under normal arbetstid, vanligtvis 90-120 minuter under en given eftermiddag varje vecka, men vissa avsteg kan göras för kursintroduktioner och examinationer. I utbildningen arrangeras även ett antal seminariedagar.

Var kan jag jobba?

Magisterutbildningen är forskarförberedande, vilket ger dig som student en bra grund om du i framtiden vill söka en forskarutbildning. Utbildningen kan också vara meriterande vid anställningar inom till exempel verksamhetsutveckling.

Anmälan
Utbildningsvetenskap, magister
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
Obligatoriska: 4
Lärarledda undervisning sker under normal arbetstid via webben med hjälp av distansöverbryggande tekniker, där närvaro är önskvärd men ej obligatorisk. Deltagande i kursintroduktion och lärarledd examination är dock obligatorisk.
LTU-93559
2023-04-17
15
Förkunskapskrav

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne varav 15 hp utgörs av examensarbete. Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sara Cervantes

Sara Cervantes, Universitetslektor, Utbildningsledare magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492199