Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Säkerhetsarkitektur 7,5 högskolepoäng

Security Architecture
Grundnivå, A0001E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:
  • Med hjälp ett verksamhetsfall och dess beskrivna affärsverksamhet (nuläge) och problem / affärsmöjligheter kunna formulera och bedöma nya säkerhetsperspektiv.
  • Utvärdera ett möjligt framtidsscenario med hjälp av en standardiserad säkerhetsmetodik (exv. SABSA).
  • Fastställa att problem / affärsmöjligheter vid framtidsscenarion tillgodosetts utifrån ett säkerhetsperspektiv.
  •  Analysera framtidsscenarion säkerhetsmässigt med standardiserade angreppssätt (exv. ISO / NIST) och följa en systematisk metodik där hänsyn tagits till säkerheten. 

Kursinnehåll
I kursen tillämpas en EA säkerhetsarkitektur som är en metod för att beskriva en nuvarande eller framtida struktur och beteende för en organisationens processer, informationssystem, personal och organisatoriska enheters säkerhet, så att de anpassas till organisationens centrala mål och strategiska inriktning. Enterprise Architecture (EA) är ett sätt att beskriva en verksamhets struktur och beteende genom arkitekturer på olika nivåer i organisationen som omfattar olika komponenter som personal, processer och de informationssystem som stödjer processerna. Begreppet informationssystem omfattar applikationer, data och teknisk infrastruktur. Kursen har ett fokus på tjänste-orienterande arkitekturer.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen behandlar grundläggande begrepp, standarder, funktioner och implementeringar av säkerhetsarkitektur. Materialet omfattar olika säkerhetsarkitekturmodeller från fysiska, logiska, konceptuella perspektiv, samt strategier, planering och drift därav. Kursen ger ett smalt men djupgående fokus på säkerhetsarkitektur gällande relationer mellan organisationer, enheter och roller som krävs för att utföra olika affärsprocesser. Olika scenarier och säkerhetskoncept kommer att behandlas för att hjälpa eleverna att tillämpa lämplig säkerhetsarkitektur för att identifiera och säkra processer som företag kan utföra.

Studenten arbetar genom kursen med en projektuppgift som täcker steg för steg på ett systematiskt (metodiskt) sätt för att definiera en säkerhetsarkitektur för ett företag. Projektuppgiften stöds av inledande föreläsningar baserade på de underliggande teorierna och under lektionerna föreslås och diskuteras lämpliga metoder och lösningar. En individuell hemtentamen sker över distans.

Undervisningen sker på engelska och online för distansstudenter eller på campus för studenter på orten. IT-support: studentplattform (Canvas), e-post och telefon.
Studentplattformen Canvas används för att ladda ner kursmaterial, information och inlämningar. Kunskap delas och skapas under kursen genom virtuella träffar med lärare och övriga studenter för diskussion, handledning, grupparbete och seminarier. Lektioner för studenter på orten hålls på campus.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande vis:

• Skriftlig redovisning av projektarbete (grupp), 2,5hp (U, G#)
• Individuell skriftlig hemtentamen, 5hp (U, G, VG*)

För att en student ska kunna få betyget VG på hela kursen måste betyget VG uppnås i de individuella skriftliga hemtentan, samt betyget G i projektrapporten.

För att få betyget G på hela kursen måste betyget G uppnås i de individuella skriftliga hemtentan och i projektrapporten.

Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Betyg ges enligt betygsskalan: U, G, VG. Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera

Examinator
Lars Furberg

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Enterprise Security Architecture - A Business-Driven Approach: ISBN-13: 978-1-57820-318-5

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004ProjektU G#2.50ObligatoriskH16
0006HemtentamenU G VG *5.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25