Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriplanering 7,5 högskolepoäng

Planning and Design of the Industrial Plant
Grundnivå, A0002A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom ämnesområdet Industriell design varav följande kurser ska ingå och vara avklarade med minst godkänt resultat: Design: process och metod (D0030A) 15 hp, Ergonomi 1 (A0015A) 7,5 hp, Industriell produktionsmiljö, (A0011A) 7,5 hp, Produkt- och produktionsdesign (A0013A) 7,5 hp, Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv (G0010N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.



Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenten möjlighet att aktivt:
 • inhämta teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnet industriplanering,
 • lära sig arbetsmetoder tillämpbara vid förändrings- eller nyetableringsprojekt inom industrin,
 • under verklighetsanpassade former öva utformning av industriella verksamheter ur ett helhetsperspektiv,
 • under verklighetsanpassade former öva projektarbete samt arbete i projektgrupp,
 • öva muntlig och skriftlig redovisning.
En student som godkänts på kursen ska kunna medverka aktivt och självständigt i projektgrupper som arbetar med fysisk strategisk industriplanering på förundersöknings- och förstudienivå.

Kursinnehåll
Kursen innehåller en teoretisk del och en praktisk tillämpningsdel. Följande moment behandlas:
 • Organisering av industriplanering, uppgiftsspecificering, aktivitets-, tids- och resursplanering.
 • Industriplaneringens olika faser: förundersökning, förstudie, förprojektering, projektering.
 • Samband mellan företagsplanering och samhällsplanering.
 • Kartläggning, beskrivning samt analys av nuläge och framtid.
 • Kravspecificering för utformning och utvärdering.
 • Lokaliseringsanalys, val mellan olika tomtalternativ. Trafik-, försörjnings- och miljöfrågor.
 • Systematisk utformning av industriområden, tomter, lokaler, produktion, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Lokal- och layoutplanering. Kort- och långsiktiga utvecklingsplaner, om- och nybyggnationer, avveckling.
 • Metoder för systematisk utvärdering av lösningsförslag.
 • Modellering med hjälp av ArchiCAD. Muntlig och skriftlig redovisning av resultat av projektarbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, lektioner och övningar samt studiebesök i industriföretag. Självständigt projektarbete i grupp med lärarhandledning. En stor del av datainsamlingen för att lösa projektuppgiften sker genom att studenterna själva kontaktar relevanta industriföretag, myndigheter och organisationer. Kritik av muntlig redovisning och skriftlig avrapportering.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt slutbetyg krävs att projektarbete, skriftlig dokumentation och presentation av resultatet utförts på ett godkänt sätt. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarium och slutredovisning av projektarbete. Betygsskala: U, G

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lena Abrahamsson

Övergångsbestämmelser
Kursen A0002A motsvarar kursen ARA107

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergenståhl, H & Perborg, L. (1995) Industriell anläggningsteknik, Inst. för teknisk logistik, Lunds tekniska högskola.
Phillips E., J. (1997) Manufacturing Plant Layout, SME, USA
Ranhagen, U (1995) Att arbeta i projekt - om planering och projektering av större förändringar, moderna verktyg och metoder, ASN 1995.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig dokumentation,presentation av projektarbeteU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17