Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Informationssäkerhet 7,5 högskolepoäng

Information Security
Grundnivå, A0004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i datavetenskap eller systemvetenskap, 60 hp, t ex . D0004N Databaser I, D0005N Databaser II, D0006N Objektorienterad analys och design, D0007N Objektorienterad programutveckling, D0019N Programutveckling med Java, D0020N Utveckling av informationssystem, I0005N IT-design från ett systemperspektiv, I0006N Design av IT. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:

  1. Förklara centrala begrepp och samband inom området informationssäkerhet
  2. Tillämpa styrningsmodeller för informationssäkerhetsverksamhet
  3. Analysera och reflektera över tillgängliga och relevanta informationstillgångar
  4. Analysera hot samt möjliga inre och yttre attacker mot informationstillgångar
  5. Planera möjliga skyddsåtgärder mot attackerna

Kursinnehåll

Kursen ska ge studenten en introduktion till det flerdisciplinära området informationssäkerhet. Studenten får utveckla förmåga att förstå och formulera principer inom det multidisciplinära området för informationssäkerhet. Kursen ger även en översikt av aktiviteter och komponenter viktiga för att skydda organisationers   informationssystem, till exempel: standardramverk, riskhantering, planering för informationssäkerhet och design av informationssäkerhet.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursen gör studenterna ett antal övningar som kan ske i grupp eller individuellt och som är fördelade på de övergripande momenten (teman) som ingår i kursen. För att lösa varje övningsuppgift måste den studerande analysera behovet för samt tillämpning av olika relevanta metoder och tekniker inom informationssäkerhet. Kursmaterialet täcker grundläggande begrepp och teorier inom informationssäkerhet samt dessas betydelse och omfattning. Övningarna stöds av inledande föreläsningar som utgår från de bakomliggande teorierna och under lektionerna diskuteras lämpliga ansatser och de framtagna lösningarna.

Undervisningen sker på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad studentplattform. Studentplattformen används av samtliga studenter för att ladda ner kursmaterial, information och inlämningar.
Den individuella, skriftliga examinationen sker på distans. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande vis:

• Individuella- och gruppinlämningsuppgifter som relaterar till lärmålen 2-5 i kursen, 2,5hp (U, G#)
• Individuell skriftlig tentamen som relaterar till samtliga lärmål i kursen, 5hp (U, G, VG*)

För att få betyget G på hela kursen måste betyget G uppnås i de individuella uppgifterna, gruppuppgifterna samt i den individuella skriftliga tentamen.

För att en student ska kunna få betyget VG på hela kursen måste betyget G uppnås i de individuella uppgifterna, gruppuppgifterna samt uppnå betyget VG i den individuella skriftliga tentamen.

Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Betyg ges enligt betygsskalan: U, G, VG. 

Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera.

Examinator
Martin Lundgren

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
SSCP (ISC)2 Systems Security Certified Practitioner Official Study Guide
ISBN9781119059653
Artiklar inom informationssäkerhet.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Inlämningsuppgifter och grupparbetenU G#2.50ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-08

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25