KURSPLAN

Ergonomi 7,5 Högskolepoäng

Ergonomics
Grundnivå, A0007A
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs skall studenterna, som bidrag till hållbar utveckling, kunna genomföra grundläggande ergonomiska bedömningar och analyser samt tillämpa dessa vid utformning av produkter och produktionssystem för att minska antalet individer med besvär av fysisk belastning.

Kursinnehåll
Antropometri, Anatomi, Arbetsfysiologi, Belastningsergonomi, Synergonomi ,Perceptionsergonomi, Ljudergonomi, Klimat, Olika ergonomiska utvärderingsmetoder, Ergonomisk utformning

Teori och metoder tillämpas som grupparbete ute i arbetslivet i ett mindre projekt

Genomförande
Lektioner, övningsuppgifter, laborationer, grupparbeten, litteraturstudier. Obligatorisk närvaro på schemalagda övningar, laborationer och grupparbeten. Genomförande av övningsuppgifter enskilt och i grupp.

Examination
Skriftlig tentamen, skriftliga laborationsredogörelse, projektarbete, muntlig presentation och skriftlig projektrapport

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen A0007A motsvarar kursen ARA118

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bohgard,M et.al (2010)Arbete och teknik på människans villkor, Prevent 2008

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0003Inlämningsuppgifter2.0G U 3 4 5
0005Laborationer1.0U G#