KURSPLAN

Produktionsdesign 15 Högskolepoäng

Design of Manufacturing Systems
Grundnivå, A0009A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Vår 2018 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell produktionsmiljö
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper i hållbar utveckling/miljöpåverkan( A0008A/D0025A), A0015A Ergonomi 1 eller A0007A Ergonomi, P0001A Människa-maskin-interaktion, T0002N Logistik, A0011A Industriell produktionsmiljö, T0019T Tillverkningsmetoder, T00014T Automatisering


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
En student som godkänts på kursen ska kunna kartlägga, analysera samt utforma arbetsplatser och begränsade delar av produktionssystem som fungerar väl ur ett helhetsperspektiv med avseende på hållbar utveckling/miljöpåverkan och människa-teknik-organisation. Människors förutsättningar och behov ska vara centrala i detta arbete.

Kursinnehåll
Kursinnehållet behandlar främst olika arbetsmiljöaspekter:
 • Arbetsmiljökrav – minimikrav enligt Arbetsmiljöverket
 • Arbetsmiljöscreening med WEST
 • Olycksfalls– och riskbedömning
 • Kemiska hälsorisker – eliminationsteknik, speciellt ventilation
 • Miljöpåverkansanalys
 • Bullerbekämpning
 • Systematisk produktionsdesign – brukarmedverkan
 • Organisationsutformning
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Grundläggande modellering i FactoryCAD
 • Investeringskalkylering – arbetsmiljöekonomi
 • Avrapportering av utrednings- och designarbete

Genomförande
Kursen genomförs i form av teori-, metod- och verktygsgenomgångar, övningar och laborationer samt lärarhandlett projektarbete i grupp. Studenterna tränas i kartläggnings-, analys- och utformningsarbete utifrån verkliga problem som studeras i industriföretag. Vidare tränas studenterna i självständiga litteraturstudier samt muntlig och skriftlig presentation av utredningsresultat.

Examination
För godkänt slutbetyg på kursen krävs att projektarbete med skriftlig redovisning samt muntlig presentation utförts med godkänt resultat. Obligatorisk närvaro gäller vid föreläsningar och del- och slutredovisningar. Projektarbete genomförs i grupp. Betygsskala: U, 3, 4, 5

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Magnus Stenberg

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
AFS 2000: 42 Arbetsplatsens utformning, Arbetsmiljöverket, Stockholm
Antonsson, A-B. och Christensson, B. (2005) Process- och industriventilation, Prevent, Stockholm
Bellgran, M., & Säfsten, K. (2005) Produktionsutveckling, Utveckling och drift av produktionssystem, Studentlitteratur, ISBN 91-44-03360-5
Bohgard, M. mfl (2008) Arbete och teknik på människans villkor, Prevent, Stockholm
Referenslitteratur:
Peterson, P m fl., LEAN - Gör avvikelser till framgång, Part Development, 2009
Bicheno, J., Ny verktygslåda för Lean: För snabbt och flexibelt flöde, Revere AB, 2007

Samt litteratur som studenterna själva väljer utifrån de problem som ska lösas i projektarbetet.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Skriftlig och muntlig presentation av projekt15.0TG G U 3 4 5