Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vetande i praktiken- forskning och utv.arbete i lärande 15 högskolepoäng

Science in Practice - research and development work
Grundnivå, A0009P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt -AOU 1 och AOU 2 samt godkänd vfu i tidigare kurser -För lärarexamen 210 hp skall minst en inriktning på 60 hp och en specialisering på 30 hp Undantag: det närmast föregående 30 hp-blocket är godkänt med minst 22,5 hp. -för lärarexamen 270 hp mot skolans senare år skall minst en inriktning på 90 hp och två spe-cialiseringar på 30 hp, alternativt ytterligare en inriktning på minst 60 hp vara godkända. Undantag: det närmast föregående 30 hp-blocket är godkänt med minst 22,5 hp. -för lärarexamen för undervisning i gymnasieskola skall två inriktningar/fördjupningar om 90 hp/120 hp vara godkända. Undantag: det närmast föregående 30 hp-blocket är godkänt med minst 22,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska - Ha förmåga att tillämpa ett undersökande, problematiserande och analyserande förhållningssätt till uppföljning och utvärdering av pedagogisk verksamhet - Kunna relatera pedagogisk verksamhet till gällande mål i styrdokument - Beskriva och förklara hur kvalitetsgranskning av den egna pedagogiska verk-samheten bidrar till att utveckla barns och elevers lärande. - Beskriva och förklara hur dokumentation och analys av denna används som grund för bedömning och betygsättning av elevers lärande. - under VFU tillämpa kunskaper om kvalitetsgranskning på genomförda peda-gogiska aktiviteter.

Kursinnehåll
•Utveckling och styrning av pedagogisk verksamhet •Uppföljning och utvärdering av pedagogisk verksamhet •Pedagogisk bedömning •Vetenskapliga metoder •Verksamhetsförlagd utbildning

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiegrupper, arbetsseminarier och seminarier. Vid föreläsningarna problematiseras olika frågeställningar relaterat till kursmålen. I studie-grupperna reflekterar och analyserar studenterna utifrån olika problem/frågeställningar. Dessa presenteras muntligt vid seminarierna. Genom arbetsseminarier förbereder studenterna sig inför examinationsuppgiften. Undervisningen genomförs även i form av verksamhetsförlagd utbildning där studerande tillämpar kunskaper för att kvalitetsgranska den pedagogiska verk-samheten. I arbetet med de olika momenten anpassas uppgifter, litteratur mot studenternas aktuella inriktningar och åldersgrupp

Examination
Kursmål för studenternas kunskaper om kvalitetsgranskning av pedagogisk verksamhet exa-mineras genom en individuell tentamen. Kursmålen för studenternas färdigheter med att utfö-ra en granskning av den pedagogiska praktiken examineras genom en skriftlig rapport. Student som blir underkänd i den verk-samhetsförlagda utbildningen får göra om den högst en gång. Övriga prov får göras om högst fyra gånger utöver det ordinarie.

Övrigt
Den som inte är personligen närvarande, och ej heller kontaktat examinator eller ansvarig lärare vid det första kurstillfället, kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antag-ningslistan.

Övergångsbestämmelser
Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Kjell Johansson

Övergångsbestämmelser
Kursen A0009P motsvarar kursen LUA303

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aronsson, L. Bedömning i förskolan (Artikel, pdf-fil)
Berg, G. & Scherp, H-Å. (2003). (red.). Skolutvecklingens många ansikten. Stockholm: Liber.
Hult, A., & Olofsson, A. (2011). Utvärdering och bedömning i skolan. För vem och varför? Stockholm: Natur och kultur.
Forsberg, E. & Wallin, E. (2005). Skolverkets program för resultatförbättring i grundskolan. Ett kontraproduktivt förslag? Pedagogisk forskning i Sverige, 3-4, pp 300-309.
Lindström, L., Lindberg, V., & Pettersson, A. (Red.)(2011). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Andra upplagan. Stockholms universitets förlag.
Selghed, B. (2011). Betygen i skolan. Kunskapssyn, bedömningsprinciper och läropraxis. Stockholm: Liber
Skolverket. (2005). Kvalitet i förskolan. Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Fritzes.
Skolverket. (2008). Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av förskolan. Rapport 318. Länkadress: http://skolverket.se/publikationer?id=2096. Länkadress: http://skolverket.se/publikationer?id=2660
Skolverket. (2010). Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn. Stockholm:Fritzes
Skolverket. (2010). Perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Fritzes.
Skolverket. (2011. Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Fritzes. Skolverket. (2012). Allmänna råd med kommentarer. Systematiskt kvalitetsarbete-för skolväsendet. Stockholm: Fritzes. Länkadress: http://skolverket.se/publikationer?id=2660
Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation. Stockholm: Fritzes. Länkadress: http://skolverket.se/publikationer?id=2808.

Dessutom tillkommer relevanta styrdokument för respektive lärarkategori, samt litteratur i form av vetenskapliga artiklar motsvarande ca 250 sidor som väljs i samråd med examinator.

Referenslitteratur
Brusling, C. & Strömqvist, G. (Red.) (1996). Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur.
Jansdotter-Samuelsson, M., & Nordgren K. (red.)(2011). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups.
Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning - hur, vad och varför. Myndigheten för skolutveckling.
Skolverket. (2004). Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. Stockholm: Fritzes.
Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygssättning. Stockholm: Fritzes.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Analys, tolkning och bedömningU G VG *7.50ObligatoriskH07
0002Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *7.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2007-08-27 att gälla från H07.

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17