KURSPLAN

Dans i skolan 7,5 Högskolepoäng

Dance in the Compulsory School
Grundnivå, A0010G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Musik och Medier 2008-02-29

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Yrkesverksam inom det allmänna skolväsendet inklusive förskolan eller studerande inom lärarutbildningen.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha utvecklat grundläggande kunskaper i att arbeta med dans i skolväsendet.
Studenten ska kunna reflektera över dansens betydelse för elevernas lärande utifrån kulturella- sociala-, kinestetiska-, emotionella,- och estetiska aspekterna på dans i skolan och ha genomfört ett eget dans i skolan-projekt.

Kursen består av 2 olika moment.

Lärandemål för "Moment 1: Dansdidaktik 5,5 hp"

 • a) praktiskt gestalta sin egen utvecklade dansdidaktik för obligatorisk dansundervisning i skolan såväl individuellt som i grupp med utgångspunkt i ett konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete i dans.
 • b) planera, skapa, genomföra, undervisa ett eget  dans i skolan-projekt med obligatorisk dansundervisning i skolan med utgångspunkt från skolans styrdokument och dansen som konstform och uttryck.
 • c) planera, genomföra och undervisa i hur dansen kan användas som metod för lärande i matematik med utgångspunkt från kursplaner i matematik.
Lärandemål för "Moment 2: Dans och lärande"
 • d) redogöra för och reflektera över dansens betydelse för elevernas lärande med utgångspunkt i de sociala, kulturella, emotionella, kinestetiska och estetiska aspekterna på dans i skolan-verksamhet.
 • e) identifiera, beskriva, analysera och utvärdera det egna dans i skolan-projektet där begreppen fysisk aktivitet, kroppsmedvetenhet, fantasi, självkänsla, delaktighet och lärande redovisas.
 • f) kritiskt reflektera över elevers intresse och attityder till dans samt de villkor som finns för alla elevers utveckling och lärande genom dansen och beskriva utvecklingen inom området dans och lärande i Sverige.


Kursinnehåll

Moment 1: Dansdidaktik

 • Dansgestaltning
 • Didaktik
 • Ämnesintegrerad dansdidaktik, dansmatte
Moment 2: Dans och lärande
 • Danskunskap
 • Orientering i dans som konst- och uttrycksform
 • Utbildningshistorik - Dans i skolan
 • Styrdokument

Genomförande
Undervisningen består av dansundervisning, föreläsningar, diskussioner, auskultationer samt ett självständigt utvecklingsarbete/projektarbete. Undervisningen äger rum under 5 tillfällen, fredag-lördag eftermiddag, vid Musikhögskolan/Danslärarutbildningen i Piteå eller på annan ort.

Examination

Moment 1: Dansdidaktik

 • Prov 1) Individuell praktisk tillämpning av dans - Dansdidaktik (mål a)
 • Prov 2) Individuell muntlig examination (mål b)
 • Prov 3) Individuell praktisk tillämpning av dans - Dansdidaktik (mål c)
Moment 2 Dans och lärande
 • Prov 4) Individuell skriftlig examination - utvärdering (mål d, e och f)
För betyget VG på hela kursen krävs VG på prov 1, 2 och 3.

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.


Examinator
Cecilia Björklund Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hjort, Madeleine; Dans i världen. Carlssons 1994
Dans i skolan-kompendium, Kulturrådet/Danshögskolan
Dahlgren, Eva; Barn Dans Skola. Skellefteå museum ISBN:13:978-91-976467-0-7
Samt övrigt referensmaterial.

Ytterligare kurslitteratur tillkommer senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
00031 Ind. praktisk tillämpning av dansdidaktik Dans moment 12.0TG U G#
00042 Individuell muntlig presentation moment 12.5TG U G#
00053 Ind. praktisk tillämpning av dansdidaktik Matematik mom 11.0TG U G#
00064 Individuell skriftlig examination moment 22.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.
Se även