KURSPLAN

Dans i skolan 7,5 högskolepoäng

Dance in the Compulsory School
Grundnivå, A0010G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Musik och Medier 2008-02-29

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Yrkesverksam inom det allmänna skolväsendet inklusive förskolan eller studerande inom lärarutbildningen inklusive förskollärarutbildning eller yrkesverksam inom dansområdet. Intyg som styrker detta laddas upp i samband med ansökan


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha utvecklat grundläggande kunskaper i att arbeta med dans i skolväsendet.
Studenten ska kunna reflektera över dansens betydelse för elevernas lärande utifrån kulturella- sociala-, kinestetiska-, emotionella,- och estetiska aspekterna på dans i skolan och ha genomfört ett eget dans i skolan-projekt.

Kursen består av 2 olika moment.

Lärandemål för "Moment 1: Dansdidaktik 5,5 hp"

 • a) praktiskt gestalta sin egen utvecklade dansdidaktik för obligatorisk dansundervisning i skolan såväl individuellt som i grupp med utgångspunkt i ett konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete i dans.
 • b) planera, skapa, genomföra, undervisa ett eget  dans i skolan-projekt med obligatorisk dansundervisning i skolan med utgångspunkt från skolans styrdokument och dansen som konstform och uttryck.
 • c) planera, genomföra och undervisa i hur dansen kan användas som metod för lärande i matematik med utgångspunkt från kursplaner i matematik.

Lärandemål för "Moment 2: Dans och lärande"

 • d) redogöra för och reflektera över dansens betydelse för elevernas lärande med utgångspunkt i de sociala, kulturella, emotionella, kinestetiska och estetiska aspekterna på dans i skolan-verksamhet.
 • e) identifiera, beskriva, analysera och utvärdera det egna dans i skolan-projektet där begreppen fysisk aktivitet, kroppsmedvetenhet, fantasi, självkänsla, delaktighet och lärande redovisas.
 • f) kritiskt reflektera över elevers intresse och attityder till dans samt de villkor som finns för alla elevers utveckling och lärande genom dansen och beskriva utvecklingen inom området dans och lärande i Sverige.

Kursinnehåll

Moment 1: Dansdidaktik

 • Dansgestaltning
 • Didaktik
 • Ämnesintegrerad dansdidaktik, dansmatte

Moment 2: Dans och lärande

 • Danskunskap
 • Orientering i dans som konst- och uttrycksform
 • Utbildningshistorik - Dans i skolan
 • Styrdokument

Genomförande
Undervisningen består av dansundervisning, föreläsningar, diskussioner, auskultationer samt ett självständigt utvecklingsarbete/projektarbete. Undervisningen äger rum under 5 tillfällen, fredag-lördag eftermiddag, vid Musikhögskolan/Danslärarutbildningen i Piteå eller på annan ort.

Examination

Moment 1: Dansdidaktik

 • Prov 1) Individuell praktisk tillämpning av dans - Dansdidaktik (mål a)
 • Prov 2) Individuell muntlig examination (mål b)
 • Prov 3) Individuell praktisk tillämpning av dans - Dansdidaktik (mål c)

Moment 2 Dans och lärande

 • Prov 4) Individuell skriftlig examination - utvärdering (mål d, e och f)

För betyget VG på hela kursen krävs VG på prov 1, 2 och 3.

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.


Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hjort, Madeleine; Dans i världen. Carlssons 1994
Dans i skolan-kompendium, Kulturrådet/Danshögskolan
Dahlgren, Eva; Barn Dans Skola. Skellefteå museum ISBN:13:978-91-976467-0-7
Samt övrigt referensmaterial.

Ytterligare kurslitteratur tillkommer senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
00031 Ind. praktisk tillämpning av dansdidaktik Dans moment 1U G#2.00ObligatoriskH13
00042 Individuell muntlig presentation moment 1U G#2.50ObligatoriskH13
00053 Ind. praktisk tillämpning av dansdidaktik Matematik mom 1U G#1.00ObligatoriskH13
00064 Individuell skriftlig examination moment 2U G#2.00ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.
Se även