KURSPLAN

Produkt- och produktionsdesign 7,5 högskolepoäng

Product-and Manufacturing Design
Grundnivå, A0013A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2012-03-06

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurserna A0015A Ergonomi 1, P0067A Människa-Maskin-Interaktion, D0030A Design: process och metod , A0011A Industriell produktionsmiljö, T0004T Metalliska och polymera material, T0019T Tillverkningsmetoder eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenten möjlighet att:

  • inhämta teoretiska och praktiska kunskaper om interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign
  • under verklighetsanpassade former inhämta förståelse för hur design och materialval påverkar produktionen.
  • tillämpa teori, kunskaper och metoder från tidigare kurser.

En student som godkänts på kursen ska kunna resonera om och reflektera över val av processer och metoder vid utveckling och tillverkning av produkter.

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign, hur materialval och design påverkar produktionsmetoder. Kursen lär ut ett arbetssätt där marknadsundersökning, produktutveckling och utveckling av tillverkningsprocessen sker parallellt.

Kursen är en projektkurs där studenten med utgångspunkt från en uppdragsbeskrivning skall utveckla/förbättra en produkt utifrån ett användarperspektiv, med avseende på design, ergonomi och tillverkning.

Genomförande
Projektarbete i grupp där studenterna förväntas planera sin egen tid och jobba i ett projekt som skall handla om utveckling/förbättring av en produkt från uppdragsbeskrivning. Under kursen förväntas studenterna ta kontakt med lämpliga företag för att inhämta nödvändiga kunskaper till projektet.

Examination
För godkänt slutbetyg på kursen krävs att projektarbete med skriftlig redovisning samt muntliga presentationer utförts med godkänt resultat. Obligatorisk närvaro gäller för del- och slutredovisningar. Projektarbete genomförs i grupp.

Betygsskala: U, 3, 4, 5

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Chris Lefteri, Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, Laurence King Publishers (2012), ISBN: 9781856697491

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003ProjektarbeteG U 3 4 57.50ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.