Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avfallsteknik 7,5 Högskolepoäng

Waste Science and Technology
Grundnivå, A0013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Fysik A, Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om avfall och dess hantering.Målet efter avslutad kurs är att:

- förstå grundläggande fysiska, kemiska och biologiska förutsättningar för materialomvandlingar
- kunna beskriva och reflektera över avfallshanteringssystemens uppbyggnad och funktion i samhället
- kunna beskriva vanliga egenskaper hos olika kommunala och industriella avfall
- kunna beskriva och diskutera metoder för mekanisk, biologisk och termisk avfalls­behandling
- kunna förklara och motivera ett avfallsupplags konstruktion och funktion
- kunna genomföra en plockanalys samt statistiskt utvärdera och tolka sammansättningen av ett avfallsprov
- kunna ange och förklara tekniska strategier och lösningar som kan användas i arbetet för en hållbar avfallshantering
- känna till olika metoder för avfallskarakterisering
- känna till regelverket som styr avfallshantering


Kursinnehåll

- Kommunala och industriella avfall och deras egenskaper.
- Avfallshanteringens reglering och organisation.
- Insamlingssystem, materialåtervinning och energiutvinning.
- Behandling och slutligt omhändertagande av avfall.
- Avfallsstatistik och dataanalys.
- Långsiktigt hållbar avfallshantering


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten i grupp, seminarier och studiebesök.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg. Obligatoriska laborationer och studiebesök. Seminarieuppgift med skriftlig och muntlig redovisning samt opponering.

Examinator
Ivan Carabante

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Solid Waste Technology and Management (2010), Thomas Christensen (Editor), 1024 pages, Förlag: Wiley, ISBN: 978-1-4051-7517-3 (e-bok)
- kompletterande material som tillhandahålls av lärarna

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Seminarieuppgift2.3U G#
0003Laboration och studiebesök2.2U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-07

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16