Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avfallsteknik 7,5 högskolepoäng

Waste Science and Technology
Grundnivå, A0013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Fysik A, Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Mål efter avslutad kurs är att:
•  Förstå grundläggande fysiska, kemiska och biologiska förutsättningar för materialomvandlingar
•  Kunna beskriva och reflektera över avfallshanteringssystemens uppbyggnad och funktion i samhället
•  Kunna beskriva vanliga egenskaper hos olika kommunala och industriella avfall
•  Kunna beskriva och diskutera metoder för mekanisk, biologisk och termisk avfalls¬behandling
•  Kunna förklara och motivera ett avfallsupplags konstruktion och funktion
•  Kunna ange och förklara tekniska strategier och lösningar som kan användas i arbetet för en hållbar avfallshantering
•  Beskriva olika metoder för avfallskaraktärisering 

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande ämnen:
- Avfallsströmmar i samhället och hållbar avfallshantering. Här beskrivs statistik om avfallsgenerering, avfallshantering och ett historiskt perspektiv på avfall i Sverige. Informationen kontextualiseras med internationell statistik. Flödesscheman som ett verktyg för att beskriva avfallsflöden i vårt samhälle diskuteras. Avfallshanteringens funktion och användning, avfallshanteringens miljömässiga hållbarhet, avfallet och cirkulär ekonomi, vem som ansvarar för avfallshantering i vårt samhälle liksom rättsliga ramar, avfallshierarki och miljöpåverkan av avfallshantering ur ett systemperspektiv, behandlas översiktligt.

- Mekanisk, biologisk och termisk avfallshantering samt slutförvaring på deponier är de fyra grundläggande avfallsbehandlingarna som kursen omfattar. För varje behandling behandlas på introduktionsnivå:
- mål och funktion för varje behandling.
- egenskaper hos avfall som är lämplig för varje behandling samt karakterisering av avfall.
- strategier för att bestämma när behandlingen är lämplig
- grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska principer bakom tekniken som behandlingen bygger på.
- tillgänglig teknik
- Miljöpåverkan.

- Hushållsavfall. Olika insamlingssystem och hur dessa system används i Sverige; återvinning av papper, plast, metaller och glas i Sverige och energiåtervinning från brännbara avfallsfraktioner behandlas översiktligt.
- Kommunalt och industriellt avfall. Här presenteras exempel på viktiga avfallsströmmar för att få specifik kunskap om dessa avfall och länka dem till de ämnen som presenterades tidigare i kursen. Avfall som kan presenteras i detta avsnitt är, till exempel, gruvavfall, byggavfall, industriavfall i allmänhet och farligt avfall. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Ämnet presenteras i form av föreläsningar. Fördjupning i ämnet sker genom ett projektarbete i små grupper som innehåller en litteraturstudie, skriftligt och muntligt redovisning samt gruppdiskussioner. Praktiska färdigheter tränas genom laborativa uppgifter samt ett studiebesök. Dokumenthantering och kommunikation sker via lärplattformen CANVAS.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen, som utvärderar alla kursmål, med differentierade betyg. Betygsskala: 5 4 3 U.

För att blir godkänd på kursen krävs det att studenten genomför den laborativa uppgiften och lämnar in tillhörande rapport, deltar i studiebesöket och lämnar in skriftlig reflektionen kring besöket samt genomför projektarbetet med godkänt rapport och aktivt deltagande i gruppdiskussioner.  

Examinator
Ivan Carabante

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Solid Waste Technology and Management (2010), Thomas Christensen (Editor), 1024 pages, Förlag: Wiley, ISBN: 978-1-4051-7517-3 (e-bok)
- kompletterande material som tillhandahålls av lärarna

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskV12
0002SeminarieuppgiftU G#2.30ObligatoriskV12
0003Laboration och studiebesökU G#2.20ObligatoriskV12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-07

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17