Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande 15 högskolepoäng

Occupational Therapy: Occupation for health and well-being
Grundnivå, A0016H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten utveckla grundläggande kunskaper om professionen och mänsklig aktivitet och dess betydelse för hälsa. Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:
 • beskriva och förklara arbetsterapins filosofiska grund och centrala begrepp
 • redogöra för professionens huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden inom offentliga och privata verksamheter, nationellt och internationellt
 • redogöra för relevanta författningar för yrket
 • känna till andra professioners ansvar inom vård och omsorg
 • identifiera och redogöra för den nationella folkhälsan och förstå faktorer som påverkar gruppers hälsotillstånd samt redogöra för arbetsterapeutisk promotion inom folkhälsa
 • beskriva olika aktivitetsmodeller inom arbetsterapi
 • identifiera och beskriva aktivitetsmönster vid olika tidpunkter under livscykeln och förklara hur de påverkas utifrån intersektionella aspekter med fokus på ålder, jämställdhet, genus, kulturella förutsättningar och etnisk bakgrund
 • tolka aktivitetsmönster i syfte att identifiera faktorer som främjar hälsa och välbefinnande
 • använda intervjumetodik för att samla in och bearbeta data med kvalitativ metod
 • visa självkännedom och empatisk förmåga genom reflektion över sitt lärande och sin kunskapsutveckling

Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande kunskaper om professionen samt om promotion och rehabilitering inom vård, omsorg och privata verksamheter. Kursen innehåller även grundläggande kunskaper om aktiviteter och hur de kan organiseras för att främja hälsa och välbefinnande för personer och olika grupper i samhället. Kursen ska också utveckla färdigheter i projektmetodik samt i ett vetenskapligt arbetssätt.
 • Organisation och lagstiftning inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten
 • Professionens utveckling och verksamheter
 •  Arbetsterapins filosofiska grund och centrala begrepp
 • Folkhälsa
 • Rehabilitering
 • Hälsa och hälsorelaterade begrepp
 •  Modeller för aktivitet
 • Vetenskaplig metodik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt metodövningar, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, basgruppsarbete, fältstudier, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier samt obligatorisk närvaro vid metodövningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

 • Mål ett till fyra examineras skriftligt och muntligt i grupp genom inlämningsuppgift och seminarium.
 • Mål ett examineras även genom individuell skriftlig tentamen.
 • Mål fem till nio examineras skriftligt i grupp genom vetenskaplig rapport och muntligt via seminarium.
 • Mål fem till nio examineras även individuellt skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter och seminarier.  
 • Mål tio examineras löpande i kursen genom att studenten  planerar sin lärprocess och kompetensportfölj samt värderar sitt eget och andras arbetssätt.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HAT001 och HAT004.

Examinator
Cecilia Björklund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergman, M. & Israelsson B-M. (2020). Att studera på högskolan – studieteknik och motivation på vägen. Lund: Studentlitteratur
Duncan, E.A.S. (red.) (2020). Foundations for practice in occupational therapy. (6. ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone.
Erlandsson, L. & Persson, D. (2020). ValMo-modellen: Arbetsterapi för hälsa genom görande. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer.
Lexell, J. & Rivano Fischer, M. (2017). Rehabiliteringsmetodik. Lund: Studentlitteratur. Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Kompetensbeskrivningar för Arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2019). Pionjärerna. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
Olsson, H. & Sörensen, S. (2021). Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber AB.

Artiklar och rapporter tillkommer.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0012Arbetsterapiprofessionens ansvar och uppgifterU G#4.50ObligatoriskH15
0013Filosofi och begrepp inom arbetsterapiU G VG *3.00ObligatoriskH15
0014Aktivitet och hälsaU G#3.00ObligatoriskH15
0015Aktiviteters värde och mening genom livsspannetU G VG *4.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-06-08