Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 Högskolepoäng

Psychology in position to Occupational Therapy
Grundnivå, A0021H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Hälsopsykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs, med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt, kunna;

  1. Redogöra för och jämföra olika utvecklingspsykologiska teorier
  2. Förklara och reflektera över hur människor kan komma att reagera vid svåra livsituationer och traumatiska händelser
  3. Redogöra för sambandet mellan psykiska faktorer och reaktioner relaterat till människors hälsa/ohälsa
  4. Förklara och reflektera över samspelet mellan människors tankar, känslor, beteende och det omgivande samhället

Kursinnehåll

Utvecklingspsykologiska teorier; psykodynamisk, kognitiv, behavioristisk och humanistisk teori
Hälsopsykologi
Psykiska kriser
Socialpsykologi


Genomförande
Undervisning och studentens lärande sker genom egna studier, föreläsningar, fallstudier, arbete i grupp och seminarier. Fallstudier, gruppuppgifter och seminarier har en inriktning mot den kommande professionen som arbetsterapeut. Föreläsningar ges inom valda delar av kursinnehållet. Närvaro är obligatorisk vid introduktion och seminarier.

Examination
För godkänt betyg krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment; •    Mål 1 - 4  Skriftlig individuell tentamen Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom arbetsterapeutprogrammet. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar HSO024

Examinator
Lars Jacobsson

Övergångsbestämmelser
Kursen A0021H motsvarar kursen HSO024

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Angelöw, B., Jonsson, T. & Stier, J. (2015). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur
Cassidy,T. (2003). Stress, kognition och hälsa. Lund: Studentlitteratur
Renberg, B. (2013). Bra skrivet Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur
Tamm, M. (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Skriftlig tentamen Utvecklingspsykologi2.5U G VG
0007Skriftlig tentamen Hälsopsykologi2.5U G VG
0008Skriftlig tentamen Socialpsykologi2.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-19