Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Att skapa dans för barn och unga 7,5 högskolepoäng

To Create Dance for Children and Young People
Grundnivå, A0024G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Yrkesverksam inom dansområdet (t.ex. Kulturskola) eller yrkesverksam inom det allmänna skolväsendet inklusive förskolan eller studerande inom lärarutbildningen. Intyg som styrker särskild behörighet laddas upp på antagning.se i samband med ansökan.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha utvecklat grundläggande kunskaper i att arbeta med dans för barn och unga i skolväsendet och inom frivillig verksamhet t.ex. kulturskola

Studenten ska kunna reflektera över dansens betydelse för barns och ungas lärande i dans utifrån kulturella- sociala-, kinestetiska-, emotionella - och estetiska aspekter och ha genomfört ett eget dans i skolan-projekt där ett vidgat perspektiv på danspedagogik lyfts fram

Kursen består av 2 olika moment.

Lärandemål för "Moment 1: Danspedagogik 5,5 hp"

 • a) praktiskt gestalta sin egen utvecklade danspedagogik för obligatorisk dansundervisning i skolan eller för frivilligverksamhet t.ex. kulturskola med utgångspunkt i ett konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete i dans
 • b) planera, skapa, genomföra och undervisa ett eget dansprojekt med fokus på barns och ungas eget skapande i dans
 • c) planera, genomföra och undervisa i hur dansen kan användas som metod för språkutveckling eller hur man kan arbeta med dans, genus, uttryck och identitet med barn och unga

Lärandemål för "Moment 2: Dans och lärande"

 • d) redogöra för och reflektera över dansens betydelse för barns och ungas lärande i dans med utgångspunkt i de sociala, kulturella, emotionella, kinestetiska och estetiska aspekterna på det konstnärligt pedagogiska utvecklingsarbetet i dans
 • e) identifiera, beskriva, analysera och utvärdera det egna dansprojektet där begreppen fysisk aktivitet, kroppsmedvetenhet, fantasi, uttryck, självkänsla, delaktighet och lärande redovisas.
 • f) kritiskt reflektera över barns och ungas intresse och attityder till dans samt de villkor som finns för barns och ungas utveckling och lärande genom dansen och beskriva utvecklingen inom området dans och lärande i Sverige.  

Kursinnehåll

Moment 1: Danspedagogik

 • Dansgestaltning
 • Danspedagogik, didaktik och koreografi
 • Ämnesintegrerad dansdidaktik, dans och språkutveckling

Moment 2: Dans och lärande

 • Danskunskap
 • Koreografi för barn och unga
 • Utbildningshistorik - Dans i skolan
 • Styrdokument  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av dansundervisning, föreläsningar, diskussioner, auskultationer samt ett självständigt utvecklingsarbete/projektarbete. Undervisningen äger rum under 5 tillfällen, fredag eftermiddag och lördag förmiddag vid Musikhögskolan/Danslärarutbildningen i Piteå eller på annan ort. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Moment 1:Danspedagogik

 • Prov 1) Individuell praktisk tillämpning av dansgestaltning – Danspedagogik   (mål a)
 • Prov 2) Individuell muntlig examination (mål b)
 • Prov 3) Individuell praktisk tillämpning - danspedagogik (mål c)

Moment 2 Dans och lärande

 • Prov 4) Individuell skriftlig examination - utvärdering (mål d, e och f)  

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Meddelas senast 10v innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
00011 Individuell praktisk tillämpning av dansgestaltningU G#2.50ObligatoriskH20
00022 Individuell muntlig examinationU G#1.00ObligatoriskH20
00033 Individuell praktisk tillämpning - danspedagogikU G#2.50ObligatoriskH20
00044 Individuell skriftlig examinationU G#1.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17