Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Pedagogik och handledning i yrkesrollen 7,5 högskolepoäng

Occupational Therapy: Pedagogic and supervision in the profession
Grundnivå, A0027H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

E fter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:

  1. Redogöra för olika pedagogiska inriktningar
  2. Förklara hur olika kommunikationsteorier kan tillämpas i lärandesituationer som förekommer i arbetsterapeutisk verksamhet
  3. Redogöra för hur arbetsterapeuter kan stödja individer/grupper i en förändringsprocess utifrån olika pedagogiska inriktningar och kommunikationsteorier

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper om olika pedagogiska inriktningar, kommunikations teorier och pedagogiska metoder samt hur de kan tillämpas inom yrket.

  • Pedagogiska inriktningar
  • Handledning
  • Kommunikationsteorier, metoder och tekniker  
  • Motiverande samtal (MI)
  • Hälsosamtal  
  • Pedagogiska metoder i lärandesituationer inom arbetsterapeutisk verksamhet 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt metodövningar, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå  kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, basgruppsarbete, fältstudier, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Obligatorisk närvaro vid metodövningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Mål ett till tre examineras genom skriftlig rapport och muntlig presentation och diskussion vid seminarium i grupp

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S0013H.

Examinator
Alexandra Olofsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2
Egidius, H. (2009). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur.
Fossum, B. (2019). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.
Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården: [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]. (3. [omarb. och utök.] uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Klang Söderkvist, B. (Red.). (2018). Patientundervisning: ett samspel för lärande (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Renberg, B. (2013). Bra skrivet Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health


Artiklar och rapporter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Pedagogiska inriktningar och KommunikationsteorierU G#4.50ObligatoriskH15
0005Lärandesituationer i arbetsterapeutisk verksamhetU G VG *3.00ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10