Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Motiverande samtal och autismspektrumtillstånd 7,5 Högskolepoäng

Motivational interviewing
Grundnivå, A0028H
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Hälsopedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:

1.       Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda personer i förändringsprocesser.
2.       Beskriva och reflektera över tillämpning av motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter.
3.       Beskriva och reflektera över teoretiska utgångspunkter för motiverande samtal.
4.       Reflektera över den egna beredskapen för att fortlöpande tillämpa motiverande samtal.
5.       Beskriva och reflektera över autismspektrumtillstånd och dess inverkan på förändringsprocesser.


Kursinnehåll
  • Teoretiska utgångspunkter för motiverande samtal.
  • Metodik för tillämpning av motiverande samtal.
  • Motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter.
  • Autismspektrumtillstånd hos barn och ungdom

Genomförande
Kursen bygger på en pedagogisk grundsyn där möten och meningsutbyten mellan människor står i fokus. Kursen syftar till att utveckla färdigheter genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. 

Studenten kommer därför under kursens gång använda sig av skiftande lärandeaktiviteter som utvecklar dennes medvetenhet om hur hen bäst succesivt kan växa in i rollen som samtalsledare utifrån motiverande samtal, samt hur samtalsmetoden specifikt kan användas för personer med autismspektrumtillstånd.

Vissa föreläsningar ges i form av inspelade föreläsningar vilka kommer att finnas tillgängliga för studenten via internetbaserad lärplattform. Föreläsningar ges även på plats, vissa varvade med praktiska metodövningar i motiverande samtal. Föreläsningarna på plats inbjuder till kontinuerlig dialog, så även de examinerande seminarierna.

Kursinnehållet bearbetas genom litteraturstudier, praktiska metodövningar, seminarier och inspelning av samtal. Stor vikt läggs vid praktiska metodövningar som inledningsvis tar sin utgångspunkt i studenternas egna erfarenheter och förändringsprocesser, för att övergå till tillämpning i den egna yrkesrollen generellt och specifikt för gruppen elever med autismspektrumtillstånd. Inspelning av samtal och reflexioner på dessa kommer fortlöpande att användas vid så väl övningar som examination.

I denna kurs sker lärandet individuellt, i par och i grupp. Detta med förhoppning om att studenten upplever de olika lärandeaktiviteterna som stimulerande.  


Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Mål 1 och 4 i form av inspelat samtal och skriftlig individuell reflektion.
  • Mål 2 – 5 i form av seminarium.

Betygskriterierna för G finns beskrivna i studiehandledningen

Alternativa examinationsformer kan förekomma


Övrigt
Kurskrav är obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande vid metodövningar och seminarier. Studiehandledning innehåller detaljerad kursinformation och betygskriterier. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning

Examinator
Carina Karlsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Holm Ivarsson, B. (2013). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för skolan: skolmotivation, samtal om livsstil, utvecklingssamtal, elevvårdskonferens, föräldrasamtal. (2. uppl.) Stockholm: Gothia.
Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. (3., reviderade och utökade utgåvan.) Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127135390

Litteratur kopplat till Autismspektrum tillstånd hos barn och ungdom tillkommer.
Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inspelning av samtal, skriftlig individuellreflektion2.5U G#
0002Seminarium, etik och teoretiska utgångspunkter2.5U G#
0003Seminarium, autismspektrum tillstånd hos barn och ungdom2.5U G#

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-06-11