KURSPLAN

Arbetsterapi: Professionell utveckling för nya arenor 7,5 Högskolepoäng

Occupational therapy: Professional development in news arenas
Grundnivå, A0029H
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap om arbetsterapins teoretiska och filosofiska grund. Färdigheter i att samla information om och förmåga att beskriva klienter och deras aktiviteter. Kunskap om olika funktionshinder och kontextuell inverkan på aktivitet och delaktighet. Färdigheter i att tillämpa och analysera arbetsterapeutiska medel och metoder för att främja aktivitetsförmåga. Kunskap i att syntetisera och värdera begrepp, modeller och evidens i ämnet. Kunskap i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Kursen förutsätter följande godkända kurser som förkunskaper: A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande, 15 hp A0027H Arbetsterapi: Pedagogik och handledning i yrkesrollen 7,5 hp A0034H Arbetsterapi: Terapeutiska strategier, 15 hp A0032H Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 1, 15 hp A0033H Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 2, 15 hp A0040H Arbetsterapi: Ett samhällsperspektiv, 7,5 hp A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp A0041H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp A0021H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 hp M0031H Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysiologi med inriktning mot arbetsterapi, 15 hp M0037H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 1, 7,5 hp M0038H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 2, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten fördjupa tidigare kunskaper och erfarenheter för att arbeta med utveckling av arbetsterapi inom nya arenor grundat i ett entreprenöriellt förhållningssätt. Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:    
 • Identifiera verksamheter där arbetsterapi kan bidra till ökad kvalitet för personer och grupper inom verksamheten samt bidra till hållbar utveckling i samhället.
 • Designa en innovativ projektplan som utvecklar arbetsterapi för en arena grundad i ett entreprenöriellt förhållningssätt och ett planerat ledarskap. Projektplanen skall grundas i  evidensbaserade modeller och metoder i arbetsterapi samt i specifika kunskaper inom den valda verksamheten.
 • Visa yrkeskompetens genom att implementera projektplanen i samverkan med verksamheten samt utvärdera och rapportera resultatet med fokus på aktivitet och hälsa för en hållbar utveckling i samhället.
 • Värdera egen yrkeskompetens och professionens ansvar i relation till utveckling för nya arenor.

Kursinnehåll
 • Entreprenörskap och innovation
 • Designer, modeller och metoder för arbetsterapeutisk verksamhet
 • Kvalitetsverktyg
 • Evidensbaserad praxis
 • Ledarskap och ledning
 • Hållbar utveckling
 • Etiska överväganden och förhållningssätt
 • Lagar och författningar

Genomförande
Kursen genomförs som litteraturstudier studier samt som verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska ta eget ansvar för att nå kursens mål genom att söka och studera litteratur för att planera och genomföra ett praktiskt arbete i en vald verksamhet. Studenten utvecklar en projektplan som guidar arbetet genom kursen och arbetet diskuteras kontinuerligt på seminarier. Lärandet baseras på projektmetodik där studenten arbetar som självständiga aktörer mot kursmålen och det specifika projektmålet i samverkan med lärare och med personal och klienter inom den nya arenan. Projektet ska genomföras i enlighet med yrkets etiska kod och kompetensbeskrivningar samt gällande lagar och föreskrifter som styr arenan.

Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom att designa, implementera, utvärdera och rapportera ett arbetsterapeutiskt utvecklingsprojekt som kan bidra till ökad kvalitet i en vald verksamhet. Bedömning av processen sker kontinuerligt under projektmöten och seminarier samt slutligt av projektresultatets innehåll och rapportering. Betygskriterierna anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på grundnivå som valbar kurs i Arbetsterapeutprogrammet.
Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet ska vara uppfyllda senast tentamensperioden läsperiod 2.

Examinator
Cecilia Björklund

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eriksson, M. (Red) (2015). Salutogenes – om hälsans ursprung. Stockholm: Liber
FSA . (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters Publikationer.
Jacobson, D. (2014). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Ljung, L. & Jansson, T. (2014). Hemligheten med projektledning. Stockholm: Liber.
Lubanski, N., Klæsøe, B. & Johns, L. (2015). Välfärdsinnovation. Lund: Studentlitteratur AB.
Lundberg, T. (2016) Motivationskoden: om modernt ledarskap och varför vi borde gå från Management till Humanagement. ??: Roos Tegner.
Reitz, S. M. (2014). Health Promotion Theories. In B. A: Boyt Schell, G. Gillen, & M. E. Scaffa, M. E. (Eds). Willard & Spackman’s Occupational therapy (12ed., 574-587). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier7.5U G VG