KURSPLAN

Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 1 15 högskolepoäng

Occupational Therapy: Interventions for occupation and participation I
Grundnivå, A0032H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt kunskap om arbetsterapins teoretiska bas och filosofiska grund samt professionens ansvars- och verksamhetsområden. Kunskap och färdigheter i att samla information om samt förmåga att beskriva klienten och dennes aktivitetsprofil. Kunskap om och förmåga att kritiskt granska vetenskapliga studier och samla in data. Arbetsterapi 30 hp motsvarande innehåll för kurserna A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande15 hp A0034H Arbetsterapi: Terapeutiska strategier 15hp M0031H Anatomi och fysiologi 15 hp A0021H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 hp A0027H Pedagogik och handledning i yrkesrollen 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten vidareutveckla kunskaper och färdigheter utifrån tidigare introducerade begrepp och teoretiska ansatser i arbetsterapi samt relaterad kunskap. Detta ska ge stöd för reflektion, resonemang och beslutsfattande i ett klientcentrerat arbetssätt med klienter och grupper med olika funktionshinder på grund av sjukdom eller skada. Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna
 • använda, motivera och redogöra för val av teoretiska ansatser i arbetsterapi och relaterad kunskap vid val av arbetsterapeutiska åtgärder i klientarbetet på individ- och gruppnivå
 • beskriva och förklara hur ett professionellt förhållningssätt används och hur en etisk medvetenhet påverkas av olika kontext .
 • välja, förklara, motivera för och använda lämpliga metoder och instrument för utredning/bedömning av aktivitet/aktivitetsbegränsningar och delaktighet/delaktighetsinskränkningar med speciellt fokus på aktivitetsområdena personlig vård och boende.
 • observera klienters aktivitetsutförande samt identifiera och redogöra för klienters aktivitetsproblem med utgångspunkt i ovanstående aktivitetsområden.
 • utifrån klienters aktivitetsprofil  formulera mål samt föreslå och planera relevanta åtgärder för att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga och delaktighet.
 • ge information om arbetsterapi för att kunna handleda klienter  och  närstående för att främja klientens aktivitet och delaktighet.

Kursinnehåll
I kursen ingår grundläggande riktlinjer för arbetsterapeutens åtgärder, värderingar och förhållningssätt i syfte att möjliggöra aktivitet och delaktighet för personer med funktionshinder. Fokus är på aktivitetsområdena personlig vård och boende. Kursen utgår från arbetsterapiprocessen och ett klientcentrerat arbetssätt samt reflektion kring etik och förhållningssätt. Kursen innehåller tillämpning av metoder för utredning och åtgärder samt teoretiska ansatser med fokus på personliga aktiviteter i det dagliga livet. Åtgärderna är i huvudsak inriktade på individ- och gruppnivå samt mot den omgivande miljön framför allt inom nämnda aktivitetsområde. Åtgärderna kan vara förebyggande, förbättrande och kompenserande och riktas mot personer i varierande ålder och med olika funktionshinder där hänsyn tas till kön/genus och etnicitet. I kursen ingår praktiska moment där färdigheter tränas i olika metoder när det gäller personlig vård och boende. Kursen innehåller även kritisk reflektion kring den blivande yrkesrollen som arbetsterapeut där bland annat betydelsen av evidensbaserad arbetsterapi ingår.
 • Handledning i yrkesrollen
 • Bostadsanpassning
 • Gruppen som terapeutiskt medel
 • Generella och specifika bedömningsmetoder
 • Bedömningsinstrument
 • Teoretiska ansatser i arbetsterapi
 • Journaldokumentation
 • Förflyttningsteknik
 • Förskrivningsprocessen
 • Hjälpmedelskunskap kopplat till personlig vård och boendeaktiviteter
 • Rullstolskunskap
 • Handrehabilitering och ortostillverkning

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är huvudsakligen webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framför allt metodövningar och vissa examinationer är förlagda. Kursen bygger på att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Innehållet i kursen bearbetas med olika klientbeskrivningar och klientgrupper vilka utgår från arbetsterapipraxis och genomförandet sker så att det ska likna de situationer som finns i arbetsterapiverksamhet. Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, litteraturstudier, basgruppsarbete, metodövningar, muntliga och skriftliga presentationer samt seminarier. I kursen ingår också studiebesök och fältstudier på arbetsterapiverksamheter vilka studenten förväntas att ta ansvar för själv. Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid metodövningar och seminarier samt  genomförda studieuppgifter  i enlighet med anvisningar i studiehandledningen.

Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
 • mål ett till sex examineras genom  närvaro vid metodövningar och seminarium samt skriftlig  dokumentation av ett arbetsterapiprogram
 • mål två till sex examineras genom närvaro vid metodövningar och seminarier samt dokumentation av interventioner i miljön enligt arbetsterapiprocessen
 • mål ett till fem examineras genom individuell skriftlig onlinetentamen
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Alexandra Olofsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Belastningsergonomi (AFS 2012:02). Stockholm: Arbetsmiljöverket.
Björkdahl, A. (2015). Kognitiv rehabilitering: teoretisk grund och praktisk tillämpning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Duncan, E.A.S. (red.) (2011). Foundations for practice in occupational therapy. (5. ed.). Edinburgh : Churchill Livingstone
Ekberg, K., Eklund, M. & Hensing, G. (red.) (2015). Återgång i arbete: processer, bedömningar, åtgärder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Eklund, M., Gunnarsson B & Leufstadius C. (2010). Aktivitet & Relation: Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Lund: Studentlitteratur.
Erlandsson, L. & Persson, D. (2014). ValMo-modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Fischer, A. G (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. Colorado: Three Star press.
Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso-och sjukvården: [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]. (3.1[omarb. och utökad.] uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
Jacobson, D. (2014). Juridik för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Lexell, J. & Rivano Fischer, M. (2017). Rehabiliteringsmetodik. Lund: Studentlitteratur.
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Renberg, B. (2013). Bra skrivet Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health

Artiklar och rapporter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0010Generell och specifik metodik inom arbetsterapiU G VG *7.50ObligatoriskH15
0011ArbetsterapiprogramU G#2.50ObligatoriskH15
0012Interventioner i miljönU G VG *5.00ObligatoriskH15