Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Atgärder för aktivitet och delaktighet 2 15 högskolepoäng

Occupational Therapy: Interventions for occupation and participation II
Grundnivå, A0033H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap om arbetsterapins teoretiska bas samt professionens ansvars- och verksamhetsområden. Kunskap och färdigheter i att samla information om samt förmåga att beskriva klienten och dennes aktivitetsprofil. Ha färdigheter i och kunna tillämpa metoder för åtgärder riktade mot personliga aktiviteter. Kunskap om och förmåga att kritiskt granska vetenskapliga studier och samla in data. Arbetsterapi 45 hp motsvarande innehåll för kurserna. A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande,15 hp A0034H Arbetsterapi: Terapeutiska strategier,15 hp A0032H Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 1,15 hp M0031H Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysíologi med inriktning mot arbetsterapi, 15 hp A0021H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi, 7,5 hp A0027H Pedagogik och handledning i yrkesrollen, 7,5 hp M0037H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 1, 7,5 hp M0038H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 2, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

I kursen ska studenten vidareutveckla och bredda sina kunskaper och färdigheter i att analysera hinder i klienters kontext samt skapa förutsättningar för tillgänglighet och delaktighet för personer med olika funktionshinder pga sjukdom eller skada. Studenten ska utveckla kunskaper om hur arbetsterapeuten kan arbeta inom olika områden i samhället i ett hälsofrämjande syfte.

Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna

 • använda, motivera och redogöra för val av teoretiska ansatser i arbetsterapi och relaterad kunskap vid val av åtgärder på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • välja, motivera för och använda lämpliga metoder och instrument för utredning/bedömning av aktivitet och delaktighet  inom samtliga aktivitetsområden
 • observera klienters aktivitetsutförande samt identifiera och redogöra för aktivitetsproblem  inom samtliga aktivitetsområden   hos klienter och olika grupper.
 • beskriva och förklara hur omgivningsfaktorer   kan inverka på aktivitet och delaktighet för personer med olika funktionshinder.
 • formulera mål samt föreslå och planera samt utvärdera relevanta åtgärder för att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitet och delaktighet hos klienter och grupper när det gäller   samtliga aktivitetsområden
 • arbeta konsultativt och utbilda annan personal med syfte att främja klienters och gruppers aktivitet och delaktighetKursinnehåll
Kursen ger en breddning och vidareutveckling av tidigare kunskaper och färdigheter i att tillämpa arbetsterapi och relaterad kunskap. Komplexiteten ökar genom att åtgärderna är riktade mot individer, grupper och miljö ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Kursen ska ge ytterligare stöd för reflektion, resonemang och beslutsfattande i arbetet med klienter och grupper där fokus är på arbete, skola och fritid. I kursen ingår även metoder för att utreda klienters arbetsförmåga och arbetets krav. Åtgärderna kan vara förebyggande, förbättrande och kompenserande och riktas mot personer i varierande ålder och med olika funktionshinder där hänsyn tas till kön/genus och etnicitet. I kursen ingår praktiska moment där färdigheter tränas i olika metoder riktade mot individer och grupper samt miljö med tonvikt på ovanstående aktivitetsområden. Kursen innehåller även inslag om hur samhällets struktur och utformning av miljön förhindrar eller möjliggör individers och gruppers möjlighet till aktivitet och delaktighet. I kursen ska studenten utveckla sin förståelse för sambandet mellan teoretisk förankring och ett professionellt arbetssätt genom att relatera till pågående forskning i arbetsterapi inom berörda områden.
 • Arbetsplats/skolanpassning
 • Äldres aktivitetsproblematik
 • Psykiatri och psykisk ohälsa
 • Hjälpmedelskunskap
 • Bedömningsinstrument
 • Aktiviteter som terapeutiskt medel
 • Förhållningssätt
 • Konsultation
 • Etik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framför allt metodövningar och vissa examinationer är förlagda. Kursen bygger på att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Innehållet i kursen bearbetas med olika klientbeskrivningar och klientgrupper vilka utgår från arbetsterapipraxis och genomförandet sker så att det ska likna de situationer som finns i arbetsterapiverksamhet. Arbetsformer som förekommer i kursen är föreläsningar, litteraturstudier, basgruppsarbete, metodövningar, muntliga och skriftliga presentationer samt seminarier. I kursen ingår också studiebesök och fältstudier på arbetsterapiverksamheter vilka studenten förväntas att ta ansvar för själv. Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid metodövningar och seminarier samt  genomförda studieuppgifter  i enlighet med anvisningar i studiehandledningen

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
 •   mål ett till sex examineras genom aktivt deltagande vid metodövningar relaterat till kursinnehållet.
 •   mål ett till sex examineras skriftligt/aktivt deltagande vid seminarier relaterat till kursinnehållet. 
 •   mål ett till sex examineras genom individuell skriftlig onlinetentamen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Alexandra Olofsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allgulander, C. (2019). Klinisk psykiatri. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Basun, H., Skog, M., Wahlund, LO., & Wijk, H. (2013). Boken om demenssjukdomar. Stockholm: Liber AB.
Björkdahl, A. (2015). Kognitiv rehabilitering: teoretisk grund och praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
Collste, G.(2019) Inledning till etiken. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Dehlin, O. & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Duncan, E.A.S. (red.) (2020). Foundations for practice in occupational therapy. (6. ed.) Edinburgh: Elsevier Health Sciences.
Ekberg, K., Eklund, M., & Hensing, G. (Red.). (2015). Återgång i arbete: processer, bedömningar, åtgärder. Lund: Studentlitteratur.
Eklund, M., Gunnarsson, B., & Leufstadius, C. (Red.). (2020). Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Eliasson, A-C., Lidström, H., & Peny-Dahlstrand, M. (Red.). (2016). Arbetsterapi för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.
Erlandsson, M., & Persson, D. (2020). ValMO-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso-och sjukvården: [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]. (3.1[omarb. och utökad.] uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Klang Söderkvist, B. (Red.). (2018). Patientundervisning (4 uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lexell, J. & Rivano Fischer, M. (2017). Rehabiliteringsmetodik. Lund: Studentlitteratur.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application. (5th ed) Philadelphia: Wolters Kluwer Health.


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0015Individuell skriftlig online tentamenU G VG *5.00ObligatoriskH17
0016Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG *2.50ObligatoriskH17
0017Seminarier/MetodövningarU G#7.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-02-22

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-10-27