KURSPLAN

Arbetsterapi: Terapeutiska strategier 15 högskolepoäng

Occupational Therapy: Therapeutic strategies
Grundnivå, A0034H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-05-30

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap om och färdigheter i att beskriva arbetsterapins filosofiska grund, centrala begrepp samt professionens ansvars- och verksamhetsområden. Kunskap om aktivitet under livscykeln samt aktivitetsmönstrets betydelse för hälsa. Färdigheter i att genomföra ett vetenskapligt arbete med kvalitativ data. Kunskaper i arbetsterapi motsvarande 15 hp. A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande, 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten utveckla kunskaper om och färdigheter i att genomföra arbetsterapiprocessen med fokus på att samla information om och beskriva klienters behov och problem i aktivitet samt utveckla en förståelse för den egna värdegrundens betydelse i mötet med människor. Studenten ska även vidareutveckla kunskaper om modeller för att beskriva mänsklig aktivitet samt färdigheter i att genomföra aktivitetsanalyser. Vidare ska studenten utveckla grundläggande kunskaper om och färdigheter i att samla in och analysera data utifrån en kvantitativ ansats.

Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:

 • beskriva aktivitetsmodeller inom arbetsterapi samt redogöra för dess begrepp
 • redogöra för arbetsterapiprocessens olika delar
 •   redogöra för och ge exempel på hur utredning, åtgärder och utvärdering kan användas i arbetsterapeutiska verksamheter
 •   använda intervju och observation som metoder för utredning av personers aktiviteter och aktivitetsutförande samt beskriva klienters aktivitetsprofiler och aktivitetsnivå
 • utföra aktivitetsanalyser och beskriva aktiviteters krav
 • förklara grundläggande vetenskapliga begrepp samt diskutera vetenskaplig litteratur, resultat och evidens
 • använda enkät som metod för att samla in data, tolka data och presentera resultaten med deskriptiv statistik i en vetenskaplig rapport
 • visa självkännedom och empatisk förmåga utifrån en reflektion över personliga och professionella värdegrunder som stöd för arbetsterapeutens yrkesroll

Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande kunskaper om och färdigheter i arbetsterapiprocessens genomförande med fokus på utredning/bedömning av klienters behov och problem i aktivitet utifrån olika metoder och bedömningsinstrument. Kursen innehåller även grundläggande kunskaper om och färdigheter i att genomföra aktivitetsanalyser. I kursen ingår en vidareutveckling av kunskaper om aktivitetsmodeller och begrepp inom arbetsterapi samt grundläggande kunskaper om vetenskapsteoretiska begrepp och kvantitativ metodik för datainsamling och analys.
 • Arbetsterapiprocessen
 • Metoder/bedömningsinstrument för utredning och analys av aktivitet, aktivitetsutförande och utförandekomponenter
 • Aktivitetsmodeller inom arbetsterapi
 • Aktivitetsanalys
 • Utförandeanalys
 • Vetenskapsteori
 • Juridiska skyldigheter
 • Kvantitativa metoder för datainsamling och analys

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt metodövningar, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, basgruppsarbete, metodövningar, fältstudier, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande vid metodövningar och seminarier samt genomförda studieuppgifter i enlighet med anvisningar i studiehandledningen.

Examination
F ör godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
 • mål ett examineras genom närvaro vid seminarium och individuell skriftlig onlinetentamen 
 • mål ett till fem samt åtta examineras genom närvaro vid metodövningar och seminarier samt skriftlig   dokumentation av ett klientfall enligt arbetsterapiprocessen
 • mål sex och sju examineras genom närvaro vid metodövning och seminarium samt dokumentation av vetenskaplig rapport.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A0017H.

Examinator
Maria Ranner

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Baron, K., Kielhofner, G., Iyenger, A., Goldhammer, V. & Wolenski, J. (2012). Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning (OSA-S), (E-M. Sjöberg, övers. och bearb., version 2.2). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Occupational Self Assessment (OSA), version 2.2/2006).
Canadian Occupational Performance Measure (COPM), 5th ed. 2014 av Mary Law, Sue Baptiste, Anne Carswell, Mary Ann McColl, Helene J. Polatajko och Nancy Pollock. Beställs via Sveriges Arbetsterapeuter.
Duncan, E.A.S. (red.) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. (5. ed.). Edinburgh : Churchill Livingstone
Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. (2., moderniserade och utökad. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Eriksson, G. (2017). Gap i vardagens aktiviteter (GAP). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. Beställs via Sveriges Arbetsterapeuter
Erlandsson, L. & Persson, D. (2014). ValMo-modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.
Forsyth, K., Deshpande, S., Kielhofner, G., Henriksson, C., Haglund, L., Olson, L., Skinner, S., & Kulkarni, S. (2017). Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S), (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.2). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Occupational Circumstance Assessment-Interview and Rating Scale (OCAIRS), version 4.0 (2005). Beställs via Sveriges Arbetsterapeuter
Forsyth, K., Salamy, M., Simon, S., & Kielhofner, G. (2017). Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdighetet (ACIS-S), (L. Haglund & A. Kjellberg, övers. och bearb., version 4.1). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS), version 4.0 (1998). Beställs via Sveriges Arbetsterapeuter
Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]. (3. [omarb. och utökad uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Renberg, B. (2013). Bra skrivet väl talat: handledning i skrivande och praktisk retorik. ([Ny utg.]). Lund: Studentlitteratur.
Törnquist, K. & Sonn, U. (2017). ADL-Taxonomin- en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. Beställs via Sveriges Arbetsterapeuter.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Thurèn T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB: Stockholm.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadephia: Wolters Kluwer Health
Publikationer.
Socialstyrelsen World Health Organization (2003). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). (Kortversion). Stockholm


Artiklar och bedömningsinstrument tillkommer.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0009Vetenskaplig rapportU G#5.00ObligatoriskH15
0010Modeller och begreppU G VG *5.00ObligatoriskH15
0011ArbetsterapiprocessU G#5.00ObligatoriskH15