Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Utveckling inom ämne och profession 7,5 högskolepoäng

Occupational Therapy: Development within Occupational Therapy
Grundnivå, A0036H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kunskap om arbetsterapins teoretiska och filosofiska grund. Färdigheter i att samla information om och förmåga att beskriva klienter och deras aktiviteter. Kunskap om olika funktionshinder och kontextuell inverkan på aktivitet och delaktighet. Färdigheter i att tillämpa och analysera arbetsterapeutiska medel och metoder för att främja aktivitetsförmåga. A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande, 15 hp A0034H Arbetsterapi: Terapeutiska strategier, 15 hp A0032H Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 1, 15 hp A0033H Arbetsterapi: Atgärder för aktivitet och delaktighet 2, 15 hp A0040H Arbetsterapi: Ett samhällsperspektiv, 7,5 hp A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp A0041H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp A0021H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 hp A0027H Pedagogik och handledning i yrkesrollen 7,5 hp M0031H Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysiologi med inriktning mot arbetsterapi, 15 hp M0037H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 1, 7,5 hp M0038H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 2, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten fördjupa tidigare kunskaper och erfarenheter kring modeller och begreppsbildning i arbetsterapi med fokus på ett evidensbaserat och hälsofrämjande arbetssätt.

Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:

  • föra ett resonemang och diskutera komplexiteten i mänsklig aktivitet utifrån begreppsbildningen i arbetsterapi i relation till prevention och promotion
  • analysera och värdera teoretiska ansatser i arbetsterapi samt diskutera hur de stödjer ett terapeutiskt resonemang i klientarbetet
  • känna till olika kvalitetsverktyg samt kunna argumentera för betydelsen av förbättringsarbete inom arbetsterapiverksamhet
  • söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar för att kunna värdera och argumentera för hur forskningsresultat kan tillvaratas i praxis utifrån ett evidensperspektiv
  • analysera och värdera sina kunskaper, färdigheter och sin kompetens i förhållande till de krav som ställs på en legitimerad arbetsterapeut samt reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling

Kursinnehåll
I kursen ingår en fördjupning av teoribildningen inom arbetsterapi samt ett evidensbaserat arbetssätt. I kursen ingår även metoder för förbättringsarbete inom arbetsterapi. Vidare innehåller kursen kritisk reflektion kring den blivande yrkesrollen som arbetsterapeut utifrån analys och värdering av sin kunskap samt behovet av att utveckla sin kompetens.

Modeller och begrepp i arbetsterapi
Evidensbaserad arbetsterapi
Förbättringsarbete
Arbetsterapeutens yrkesansvar


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, basgruppsarbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier.

Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid seminarier samt genomförda studieuppgifter i enlighet med anvisningar i studiehandledningen.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • mål ett till fem examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter och seminarier
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A0006H.

Examinator
Maria Larsson-Lund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Erlandsson, L. & Persson, D. (2020). ValMo-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuters publikationer.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur

Artiklar, rapporter och lagtexter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Teori och begreppsbildning inom arbetsterapiU G VG *3.50ObligatoriskH10
0004Evidens och förbättringsarbete inom arbetsterapiU G VG *3.00ObligatoriskH10
0005Yrkesansvar och kompetensU G#1.00ObligatoriskH10

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-12-12

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10