Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Ett samhällsperspektiv 7,5 högskolepoäng

Occupational Therapy: A social perspective
Grundnivå, A0040H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap om arbetsterapins teoretiska bas samt professionens ansvars- och verksamhetsområden. Kunna samla information om samt förmåga att beskriva klienten och dennes aktivitetsprofil. Färdigheter i och kunna tillämpa metoder för åtgärder riktade mot personliga aktiviteter. Kunskap om och förmåga att kritiskt granska vetenskapliga studier och samla in data. A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande, 15 hp A0034H Arbetsterapi: Terapeutiska strategier, 15 hp A0032H Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 1, 15 hp A0021H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 hp A0027H Pedagogik och handledning i yrkesrollen 7,5 hp M0031H Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysiologi med inriktning mot arbetsterapi, 15 hp M0037H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 1, 7,5 hp M0038H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 2, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:
 • identifiera och analysera människors aktivitet och aktivitetsmönster utifrån intersektionella aspekter med fokus på ålder, jämställdhet, genus, kulturella förutsättningar, etnisk bakgrund och samhällsförändringar ur ett nationellt och internationellt perspektiv
 • beskriva och redogöra för hur arbetsterapi kan organiseras i olika verksamheter
 • agera proaktivt och argumentera för rätten till aktivitet för olika grupper i samhället samt ge förslag på hälsopromotiva strategier
 • utifrån ett kreativt och entreprenöriellt förhållningssätt identifiera utmaningar samt utveckla en ide till en tjänst eller produkt som stärker människors möjlighet till aktivitet och delaktighet

Kursinnehåll
I kursen ingår en vidareutveckling av hur samhällsstrukturer och intersektionella aspekter inverkar på människors möjlighet till aktivitet och delaktighet. Kursen innehåller kunskaper om hur arbetsterapi kan organiseras i olika verksamheter. I kursen ingår även kunskaper och färdigheter i att argumentera för och agera proaktivt när det gäller arbetsterapi inom nya arenor samt utifrån ett kreativt och entreprenöriellt förhållningssätt. 
 • Samhällsstrukturers inverkan på aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Funktionshinder politik
 • Intersektionalitet ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv
 • Arbetsterapi inom folkhälsa
 • Entreprenöriellt förhållningssätt och entreprenörskap
 • Organisationsteoretiska perspektiv

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, basgruppsarbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier.

Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

 • mål ett till tre examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter och seminarier
 • mål fyra examineras genom skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentationÖvrigt
Kursen ges på grundnivå. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Alexandra Olofsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Giddens, A. & Sutton, P. W. (2014). Sociologi. 5:e uppl. Lund: Studentlitteratur.
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer.

Artiklar, rapporter och lagtexter tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Olika faktorers inverkan på aktivitet och delaktighetU G VG *4.00ObligatoriskH10
0004Arbetsterapiorganisation och folkhälsoarbeteU G#2.50ObligatoriskH10
0005EntreprenörskapU G#1.00ObligatoriskH10

Kursplanen fastställd
av Instiutionen för Hälsovetenskap 2009-12-01

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-01-14