Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 2 15 högskolepoäng

Occupational Therapy: Fieldwork placement 2
Grundnivå, A0041H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap och färdigheter i att beskriva arbetsterapins centrala begrepp och verksamheter samt om människors aktivitet i olika livssammanhang. Färdigheter i att genomföra aktivitets- och miljöanalys samt i att förstå och tillämpa arbetsterapiprocessen. Förståelse för hur aktivitet och delaktighet påverkas av skador och sjukdomstillstånd samt metoder för att främja aktivitetsförmåga. Kursen förutsätter följande godkända kurser som förkunskaper: Kunskaper i Arbetsterapi motsvarande innehåll för kurserna A0016H, A0034H, A0032H, A0035H. Kunskaper i Beteendevetenskap motsvarande innehåll för kurserna kurserna A0021H, A0027H. Kunskaper i Medicinsk vetenskap motsvarande innehåll för kurserna kurserna M0031H, M0037H, M0038H. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 1 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden läsperiod 4. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 3 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden läsperiod 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten vidareutveckla kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. Studenten ska integrera teoretiska och praktiska kunskaper genom att reflektera, resonera och fatta beslut om yrkesuppgifter med stöd av arbetsterapiprocessen. Fokus för kursen är att studenten ska utveckla yrkeskompetens för att genomföra åtgärder utifrån hela arbetsterapiprocessen samt för att muntligt och skriftligt rapportera dessa. Fokus är även att identifiera och värdera etiska problem i verksamheten. Efter avslutad kurs skall studenten utifrån kursens mål kunna tillämpa arbetsterapi utifrån vetenskap, lag och förordning samt med ett förhållningssätt baserat på etik och empati genom att
 • Utreda och identifiera klienters behov och problem i aktivitet samt bedöma faktorer som påverkar aktivitetsutförandet genom att kritiskt värdera och argumentera för val av bedömningsmetoder utifrån validitet och reliabilitet
 • Analysera och sammanfatta information om klienters styrkor och svagheter samt resurser och begränsningar i omgivningen som kan påverka aktivitetsutförandet
 • Formulera mål samt planera arbetsterapeutiska interventioner genom att kritiskt värdera och argumentera för val baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Genomföra interventioner och utvärdera resultat av dessa samt vid behov föreslå fortsatta arbetsterapeutiska åtgärder
 • Informera, instruera och handleda klienter, närstående och/eller andra grupper
 • Dokumentera och muntligt rapportera arbetsterapeutisk åtgärder
 • Reflektera över och diskutera hur bemötande och förhållningssätt påverkar klienters och närståendes upplevelser av insatser inom verksamheten
 • Agera och kommunicera professionellt samt visa förmåga till samarbete med klienter, närstående kollegor och övrig personal
 • Värdera och diskutera etiska ställningstaganden i klientarbetet
 • Visa förmåga till att identifiera eget behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för  att fortlöpande utveckla egen yrkeskompetens

Kursinnehåll
Arbetsterapiprocessen:
 • utredning
 • åtgärdsplanering
 • genomförande
 • utvärdering

Dokumentation enligt föreskrifter
Bemötande och förhållningssätt

Etiska ställningstaganden


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs som verksamhetsförlagda studier och innefattar studentens färdighetsträning inom verksamhet där arbetsterapi bedrivs. Studenten skall ta eget ansvar för att nå kursens mål genom att planera och genomföra sin lärprocess i samverkan med handledaren. Studenten ska genomföra yrkets uppgifter i enlighet med yrkets etiska kod, socialstyrelsens kompetensbeskrivningar samt gällande lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Studenten skall stimuleras till lärande genom handledning, auskultation, färdighetsträning, litteraturstudier och seminarium.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
 • Studentens kompetens för yrkesuppgifter som motsvarar kursens mål bedöms med bedömningsinstrument
 • Specifika kunskaper för yrkesuppgifter som motsvarar kursens mål bedöms i studieuppgifter, seminarier och inlämningsuppgifter

Bedömning sker kontinuerligt under kursen och utgör tillsammans underlag för kursbetyg. Betygskriterierna för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1. (Prefektbeslut HLV, Dnr 95/08)

 


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.
Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 1 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden läsperiod 4. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 3 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden läsperiod 1. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A0010H.

Examinator
Alexandra Olofsson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Collste, G.(2019) Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur
Duncan, E.A.S. (red.) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. (5. ed.). Edinburgh : Churchill Livingstone
Eklund, M., Gunnarsson, B., & Hultqvist, J. (2020) Aktivitet & relation. 2 uppl. Malmö: Studentlitteratur
Erlandsson, L. & Persson, D. (2020). ValMo-modellen: Arbetsterapi för hälsa genom görande. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur
Fisher, A. G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. Fort Collins Colorado: Three Star Press Inc. eller
Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Kompetensbeskrivningar för Arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health eller Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation. Theory and Application (4th ed).
Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar arbetsuppgifterna.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *13.50ObligatoriskH09
0003Inlämningsuppgifter och seminariumU G#1.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2009-02-16

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-06-08