Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 3 7,5 högskolepoäng

Occupational Therapy: Fieldwork placement 3
Grundnivå, A0042H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Färdigheter i att tillämpa arbetsterapiprocessen och i ett evidensbaserat arbetssätt. Kunskap om hur aktivitet och delaktighet påverkas av skador och sjukdomstillstånd samt färdigheter i att utreda, planera, genomföra åtgärder och utvärdera klienters aktivitetsproblem samt kunskaper i ett evidensbaserat arbetssätt för verksamhetsutv. Kursen förutsätter följande godkända kurser som förkunskaper: Kunskaper i Arbetsterapi motsvarande innehåll för kurserna A0016H, A0034H, A0032H, A0035H, A0033H, A0040H, A0041H. Kunskaper i Beteendevetenskap motsvarande innehåll för kurserna A0021H, A0027H. Kunskaper i Medicinsk vetenskap motsvarande innehåll för kurserna M0031H, M0037H, M0038H. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 4 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden i läsperiod 2, undantaget VFU- kurs A0041H där särskild behörighet skall vara uppfylld tentamensperioden läsperiod 3. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 2 ska vara uppfyllda senast omtentamensperioden i augusti, undantaget VFU-kurs A0041H där särskild behörighet skall vara uppfylld tentamensperioden läsperiod 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

I kursen ska studenten fördjupa kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. I det klientcentrerade arbetet ska studenten fördjupa sina färdigheter i reflektion, resonemang och beslutsfattande för arbetsterapeutiska yrkesuppgifter. Fokus för kursen är att studenten ska utveckla yrkeskompetens för att utveckla arbetsterapeutyrket och arbetsterapeutisk verksamhet.

Efter avslutad kurs skall studenten utifrån kursens mål kunna tillämpa arbetsterapi utifrån vetenskap, lag och förordning samt med ett förhållningssätt baserat på etik och empati genom att

  • Utreda, genomföra och utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder genom att kritiskt värdera och argumentera för val baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Dokumentera och muntligt rapportera arbetsterapeutisk åtgärder
  • Agera och kommunicera professionellt samt att effektivt samarbeta med klienter, närstående, kollegor och övrig personal
  • Informera, instruera och handleda klienter, närstående och/eller andra grupper
  • Värdera, sammanfatta och presentera evidens för en vald arbetsterapeutisk åtgärd
  • Presentera och diskutera hur förbättringsarbete kan bidra till utveckling av verksamhet
  • Visa förmåga till att identifiera eget behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för att fortlöpande utveckla egen yrkeskompetens

Kursinnehåll
Arbetsterapiprocessen Dokumentation enligt föreskrifter Evidensbasering Förbättringsarbete Verksamhetsplanering och utveckling

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs som verksamhetsförlagda studier och innefattar studentens färdighetsträning inom verksamhet där arbetsterapi bedrivs. Studenten skall ta eget ansvar för att nå kursens mål genom att planera och genomföra sin lärprocess i samverkan med handledaren. Studenten ska genomföra yrkets uppgifter i enlighet med yrkets etiska kod, socialstyrelsens kompetensbeskrivningar samt gällande lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Studenten skall stimuleras till lärande genom handledning, auskultation, färdighetsträning, litteraturstudier och seminarium.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Studentens kompetens för yrkesuppgifter som motsvarar kursens mål bedöms med bedömningsinstrument
  • Specifika kunskaper för yrkesuppgifter som motsvaar kursens mål bedöms i studieuppgifter, seminarier och inlämningsuppgifter

Bedömning sker kontinuerligt under kursen och utgör tillsammans underlag för kursbetyg. Betygskriterierna för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen.
Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.(Prefektbeslut HLV, Dnr 95/08)


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.
Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 4 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden i läsperiod 2, undantaget VFU- kurs A0041H där särskild behörighet skall vara uppfylld tentamensperioden läsperiod 3. Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 2 ska vara uppfyllda senast omtentamensperioden i augusti, undantaget VFU-kurs A0041H där särskild behörighet skall vara uppfylld tentamensperioden läsperiod 1.
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A0011H.

Examinator
Ellinor Larsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4
Duncan, E.A.S. (red.) (2020). Foundations for practice in occupational therapy. (6. ed.). Edinburgh: Churchill LivingstoneEklund, M., Gunnarsson, B., & Hultqvist, J. (2020) Aktivitet & relation. 2 uppl. Malmö: Studentlitteratur.
Erlandsson, L. & Persson, D. (2020). ValMo-modellen: Arbetsterapi för hälsa genom görande. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Jacobson, D. (2019). Juridik för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadephia: Wolters Kluwer
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar arbetsuppgifterna.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskH09
0002Inlämningsuppgift och seminariumU G#1.50ObligatoriskH09

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2009-02-16

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-12-28