KURSPLAN

Upplagsteknik 7,5 Högskolepoäng

Landfill Technology
Avancerad nivå, A7001B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2009-03-10

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-08-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

Grundläggande högskolekurser i avfallsteknik, kemi och geoteknik. Goda kunskaper i engelska då kursen genomförs på engelska.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för avfallsupplags konstruktion, funktion och roll i samhället samt att förmedla praktiska färdigheter inom området som krävs för vidare arbete t.ex. som konsult, inom industri, hos privata eller kommunala avfallsbolag eller på kommunala miljökontor. Målet efter avslutad kurs är att:

Du skall kunna tillämpa:
- Naturvetenskapliga grunder inom teknikområdet.

Du skall kunna:
- Beräkna konsekvenser av viktiga processer i och kring deponier, t ex gasbildningspotential.
- Söka information i databaser.
- Redogöra för säkerhetsregler i miljölaboratoriet och utföra praktiska laboratorieuppgifter.
- Arbeta i grupp, både som gruppmedlem och som projektledare.
- Bearbeta resultat och presentera dem både skriftligt (teknisk rapport) och muntligt (presentation).

Du skall kunna beskriva och diskutera:
- Upplags roll inom avfallshanteringssystem
- Upplags uppbyggnad och utformning
- Omvandlingsprocesser i avfallsupplag
- Metoder för omhändertagande och behandling av deponigas och lakvatten
- Samverkan mellan avfallsupplag och omgivning

Du skall känna till:
- Det regelverk som styr deponering
- Viktigare kemiska och biologiska processer som påverkar avfallsupplag
- Metoder för avfallskarakterisering


Kursinnehåll
Avfallsupplagets funktion i avfallshanteringssystemet, dess lokalisering, uppbyggnad, drift och avslutning behandlas inom kursen. Både tekniska aspekter och gällande lagstiftning inom området berörs. I kursen diskuteras faktorer som påverkar lokalisering och etablering av nya avfallsupplag som t.ex. de geologiska och hydrologiska förutsättningarna. Avfallets egenskaper som t ex lakbarhet och biologisk nedbrytbarhet styr omvandlingsprocesserna som leder till uppkomsten av emissioner. Deponigas och lakvatten är exempel på materialströmmar som måste kontrolleras och behandlas. Vi kommer t.ex. att beräkna hur mycket gas som kan förväntas bildas i ett upplag och diskutera hur den kan omhändertas. Avslutning, sluttäckning och efterbehandling diskuteras ur både teknisk synvinkel och med tanke på deponeringens långsiktiga hållbarhet.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, enskilt arbete och projektarbete i grupp. Studenterna tar reda på och presenterar kort om deponering i sin hemkommun respektive sitt hemland. Områdets huvuddrag presenteras i en serie föreläsningar. Tidigt i kursen initieras ett projektarbete med anknytning till aktuell forskning inom upplagsteknik. Projektarbetet utförs i två etapper: en litteraturstudie och en experimentell del med laborativt arbete.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg skrivs i slutet av kursen. Projektarbetet examineras både skriftligt och muntligt. Även skriftlig och muntlig opponering på en annans grupps arbete ingår i examinationen.

Övergångsbestämmelser
Kursen A7001B motsvarar kursen ABA003

Examinator
Lale Andreas

Övergångsbestämmelser
Kursen A7001B motsvarar kursen ABA003

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
A. Lagerkvist (Ed.) (2003) Landfill Technology. Waste Science and Technology, LTU.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0009Projektarbete3.0U G#
0010Deponipresentation och studiebesök1.0U G#
0011Skriftlig tentamen3.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.