KURSPLAN

Robusta system II 7,5 Högskolepoäng

Safety II
Avancerad nivå, A7001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Bertil Carlsson 2011-10-07

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsv EnB.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenterna kunna:

  1. Reflektera över olika analyser, problemstruktureringsmodeller och modell och simuleringsarbetet i komplexa systemmiljöer.
  2. Beskriva och reflektera över principer för matematisk, logisk och tolkande modellering inom management science som kan tillämpas i komplexa systemmiljöer.
  3. Reflektera över beteendemönster och analysera mentala och underliggande modeller för hur personal agerar i olika situationer och som påverkar kritisk verksamhet
  4. Analysera och värdera utredningar och analysera inträffade incidenter och förklaringsmekanismer i en verksamhet med kritiska verksamheter.


Kursinnehåll

I kursen behandlas begrepp och principer inom området problemstrukturering, modellering och simulering. Inom modellering behandlas visuell interaktiv modellering, modeller för att analysera incidenter, intrång och olyckor i komplexa system både ur ett proaktivt och reaktivt syfte samt beräkningar i investeringar i säkerhetsmekanismer.

Metoder för att förebygga, upptäcka, spåra och utreda intrång eller annan illegal påverkan mot ett system eller mot en verksamhet är andra viktiga moment. I kursen ges också insikter om kvalitetskrav för att hanterar både processer och produkter. Vidare hanteras fel och risker som kan uppstå vid styrning och kontroll av processer med stöd av IT-baserade system?


Genomförande

I kursen gör studenterna både ett antal enskilda övningar och gruppövningar fördelat på de övergripande momenten (teman) som ingår i kursen. Övningarna stöds av inledande föreläsningar som utgår från de bakomliggande teorierna och under lektionerna diskuteras lämpliga ansatser och de framtagna lösningarna.

Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.


Examination

1-3: Tematiska munliga och skriftliga inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter med företag (3, 5 hp)
1-4: Tentamen. (4 hp) 

Betyg ges enl två skalor (U, G,VG) och ECTS

 Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera. Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ann Hägerfors

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tools for Thinking, Michael Pidd (2003), Wiley, ISBN 0-470-84795-6 samt delar av System Safety Engineering: Back to The Future,Nancy G.Leveson (2002), Aeronautics and Astronautics Massachusetts Institute of technology (http://sunnyday.mit.edu/book2.pdf, 2006-12-19)
Några utvalda artiklar om systemmodellering och simulering.

Referenslitteratur
Safeware, System Safety And Computer; Nancy G. Leveson, Addison-Wesley, ISBN: 0-201-11972-2
Systems Modelling: Theory and Practice, Michael Pidd (2004), Addison-Wesley, ISBN: 978-0-470-86731-0

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0U G VG
0002Inlämningsuppgifter3.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.