Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vetande i praktiken-forskning och utvecklingsarbete, avancerad nivå 15 högskolepoäng

Science in Practice-Research and Development Work, Advanced Level
Avancerad nivå, A7001P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

AUO 1 och AUO 2 samt godkänd VFU i tidigare kurser.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studerande utifrån utbildningsvetenskaplig grund ha utvecklat och fördjupat kompetens i att genomföra ett målinriktat utvecklingsarbete i den pedagogiska praktiken. Vidare skall studerande kunna kritiskt analysera, bedöma samt reflektera över genomfört utvecklingsarbete och förslå förbättringsåtgärder

Efter avslutad kurs skall studenterna ha kunskap om:
- nationell och internationell forskning om skolutveckling
- olika former för kvalitetsbedömning och kvalitetsredovisning

Efter avslutad kurs skall studerande ha fördjupade kunskaper om:
- styrningen av skolan i ett historiskt och nutida perspektiv.
- uppföljning, utvärdering, pedagogisk bedömning och betygssättning.
- formulering av mål, bedömnings- och betygskriterier.
- informationsinsamling, analys och tolkning.

Vidare skall studenterna kunna tillämpa utbildningsvetenskaplig teoribildning och aktuell forskning:
- vid planering och genomförande av ett målinriktat utvecklingsarbete inom det egna verksamhetsområdet.
- vid kritisk analys och reflektion över genomfört utvecklingsarbete.
- vid förslag till adekvata åtgärder för fortsatt verksamhetsutveckling.

Kursinnehåll
Skolans styrning
Skolutveckling – pedagogiskt utvecklingsarbete
Uppföljning och utvärdering
Mål, bedömning och betygssättning, bedömnings- och betygskriterier
Informationsinsamling, analys, tolkning och rapportskrivning

Genomförande
Kursen innehåller en teoretisk och en verksamhetsförlagd del. Under den teoretiska delen förbereds studenterna via föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och gruppövningar för att genomföra ett pedagogiskt utvecklingsarbete under den verksamhetsförlagda delen. I det målinriktade utvecklingsarbetet integreras teoretisk kunskap med det praktiska pedagogiska arbetet. Utvecklingsarbetet avrapporteras skriftligt.

Examination
Den teoretiska delen av kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen. Ett pedagogiskt utvecklingsarbete genomförs under VFU. Rapporten från detta pedagogiska utvecklingsarbete examineras vid seminarier enligt respondent – opponentmodellen där de individuella arbetena granskas enligt fastställda bedömningskriterier. Granskningen sammanfattas i ett kriterieunderbyggt omdöme.

Examinator
Kjell Johansson

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Berg, G. & Scherp, H-Å. (2003). (red.). Skolutvecklingens många ansikten. Stockholm: Liber.
Hult, A. & Olofsson, A. (2011). Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur och kultur.
Forsberg, E. & Wallin, E. (2005). Skolverkets program för resultatförbättring i grundskolan. Ett kontraproduktivt förslag? Pedagogisk forskning i Sverige, 3-4, pp 300-309.
Lindström, L. & Lindberg, V., & Pettersson, A. (2011). (red.).Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, andra upplagan. Stockholm: HLS förlag.
Selghed, B. (2011). Betygen i skolan. Kunskapssyn, bedömningsprinciper och läropraxis. Stockholm: Liber
Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygssättning.
Skolverket. (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Fritzes. Länkadress: skolverket.se/publikationer?id=2660
Skolverket. (2012). Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. Stockholm: Fritzes. Länkadress: skolvektet.se/publikationer?id=2091

Dessutom tillkommer aktuella styrdokument och kursplaner, samt litteratur i form av vetenskapliga artiklar motsvarande ca 250 sidor som väljs i samråd med examinator.

Referenslitteratur
Brusling, C. & Strömqvist, G. (Red.) (1996). Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur.
Henriksson, W. (1996). Statistik. Icke-parametriska metoder. Umeå: Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå universitet.
Jansdotter-Samuelsson, M., & Nordgren K. (red.)(2011). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups.
Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning - hur, vad och varför. Myndigheten för skolutveckling.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH09
0002Skriftlig rapportU G VG *7.50ObligatoriskH09

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2009-03-12 att gälla från H09.

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17