KURSPLAN

Trender inom IS och informationssäkerhet 7,5 högskolepoäng

Trends in IS and Information Security
Avancerad nivå, A7002E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Informationssäkerhet

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap eller datavetenskap. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Eng 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att de studerande ska få inblick i olika utvecklingstrender inom IS och informationssäkerhet.

Kunskaper och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 
  • redogöra för de olika centrala forskningsområdena inom IS och informationssäkerhet.
  • diskutera informationssäkerhetsforskningens förutsättningar och karaktär
  • delta i diskussioner rörande informationssäkerhetsforskningens förhållande till ansatser som practice-oriented research; contextual perspective research and conceptual and philosophical orientation.

Färdigheter och förmågor
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 
  • självständigt genomföra jämförande akademisk studie, relaterat till förhållandet mellan forskning och praktik
  • kritiskt granska och bedöma vetenskapliga artiklar inom ämnet informationssäkerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till såväl egna som andras forskningsresultat, samt till forskningens inverkan på praktikområden inom informationssäkerhet.

Kursinnehåll

Kursen presenterar olika aspekter av aktuell forskning och praktik relaterade till informationssäkerhet, dels genom dokumentstudier av vetenskapliga publikationer inom området, dels observation samt genom erfarenheter och uppfattningar från forskare och praktiker inom området. Kursen behandlar:

  • IS forskningen och informationssäkerhetsforskningens förutsättningar och karaktär
  • Informationssäkerhetens olika forskningsområden
  • Trender och diskussioner inom informationssäkerhetsområdet
  • Praktikers syn på informationssäkerheten och utvecklingstrender.

Genomförande

Undervisningen består av seminarier och föreläsningar rörande forsknings- och professionsfrågor.
I undervisningen ingår ett projekt där kursdeltagarna självständigt söker empiriskt material som skall analyseras.
Resultatet av projektet presenteras i form av en kvalificerad forskningsrapport.

Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg.


Examination
Individuella examinationsuppgifter 2,5 hp
Individuella inlämningsuppgifter 5 hp

Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera.

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Individuella inlämningsuppgifterU G VG *5.00ObligatoriskH12
0003Individuella inlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.