Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljöteknisk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng

Environmental Engineering Microbiology
Avancerad nivå, A7005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Minst 90 hp varav K0016K Kemiska principer eller motsvarande kurs ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att ge en grundläggande kunskap om allmän mikrobiologi och avancerad kunskap om dess tillämpningar inom miljötekniken, framförallt inom avfallsteknik. 

Målet efter avslutad kurs är att: 

Du skall kunna tillämpa: 
- Naturvetenskapliga grunder inom teknikområdet. 
 
Du skall kunna genomföra: 
- Enklare mikrobiologiska undersökningar 
- Utformning och skrivande av en teknisk rapport, inklusive korrekt formalia. 
- Informationssökning   i databas 
- Enklare miljötekniska beräkningar. 
- Arbeta i grupp, både som gruppmedlem och som projektledare 
- Kritiskt bedöma, designa och utveckla enhetsprocesser för tillämpning av miljöteknisk mikrobiologi. 
  
Du skall kunna beskriva och reflektera över: 
- Hur mikroorganismer påverkar och påverkas av sin livsmiljö 
- Mikroekologiska processer 
- Processers funktion och samband mellan substrat, mikrobiologi, processutformning och behandlingsresultat. 
 
Du skall redogöra för: 
- Mikrobiologiska begrepp 
- Viktigare mikrobiologiska processer i naturen 
- Viktiga miljötekniska tillämpningar 
- Säkerhetsregler för laboratoriearbete 


Kursinnehåll
Enhetsoperationer för biologisk avfallsbehandling och andra miljötekniska applikationer. Studenten bedömer processerna utifrån realistiska problem med avseende på omgivning, processens karaktär, användbara mikroorganismer, dimensionering och design av anläggningar. De biologiska processernas möjligheter och begränsningar analyseras, t.ex. med ledning av prestandakrav och praktiska omständigheter. Till stöd för tillämpningarna ges orientering om grundläggande mikrobiologi. I denna del fokuseras på huvudgrupper av mikroorganismer, olika typer av ämnesomsättning, krav för tillväxt och tillväxtkontroll. Även mikrobiell ekologi och enklare metoder för karakterisering av mikrobiota ingår.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbete i grupp, seminarier och studiebesök. Kursen domineras av ett problembaserat projektarbete med laborativt arbete. Projektarbetet presenteras muntligt samt skriftlig i en rapport per grupp och inkluderar individuella fördjupningar. Föreläsningar om grundläggande mikrobiologi och några få föreläsningar om dess tillämpningar inom avfallsteknik ges i början av kursen. Om studenterna efterfrågar fördjupningar som stöd till projektarbetet erbjuds enskild handledartid för varje grupp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg. Obligatoriska laborationer och projektarbete med skriftlig och muntlig redovisning samt opponering.

Examinator
Anders Lagerkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Ecke, H. & Lagerkvist, A. (2004) Anaerobic treatment of putrescible refuse. Avd. f. avfallsteknik, Luleå tekniska universitet, Luleå.

Delar av Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Buckley, D.H., Stahl, D.A., Brock Biology of Microorganisms. Fourteenth edition. ISBN-10: 1-292-01831-3, ISBN-13978-1-292-01831-7.

Delar av: A. Lagerkvist (Ed.) (2003) Landfill Technology. Div. of Waste Science and Technology, LTU.

Delar av: Solid Waste Technology & Management (2010) Thomas Christensen (Editor) Wiley, ISBN: 978-1-4051-7517-3.

Vetenskapliga artiklar som är relevanta för projektuppgiften.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskV17
0007Laboration och projektarbeteU G#3.50ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17