KURSPLAN

Riskbedömning och sanering av förorenad mark 7,5 Högskolepoäng

Risk Assessment and Remediation of Contaminated Land
Avancerad nivå, A7006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-07

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-06-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

90 Hp på grundläggande nivå, Varav 7,5 hp kemi eller geoteknik t ex kurserna K0016K Kemiska principer eller geoteknik G0003B.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenten skaffar sig en grundläggande förståelse för hur man värderar miljörisker i samband med förorenade markområden. Studenten ska kunna välja metoder för riskbedömning och sanering av förorenad mark samt att planera och utföra praktiska gruppuppgifter som t.ex. används i miljökonsulters arbete.

Som resultat av kursen ska studenten kunna planera provtagning av jord, beräkna föroreningars spridning i marken och förklara vilken betydelse jordegenskaper har för föroreningars påverkan på miljö och människors hälsa.

Dessutom ska studenten kunna analysera och redogöra för de interaktioner och eventuella konflikter som finns/kan finnas mellan olika aspekter (ekologiska, ekonomiska, sociala och tekniska) av hållbar utveckling med anknytning till marksanering.

Studenten ska också bekanta sig med arbetet på miljölaboratoriet genom att kunna redogöra för säkerhetsregler och utföra praktiska laboratorieuppgifter. Studenten ska kunna bearbeta resultat och presentera dem både skriftligt (rapport) och muntligt (presentation).


Kursinnehåll

Under kursen arbetar studenterna med principer av föroreningars spridning i marken, jordegenskaper och dess påverkan på föroreningars löslighet och toxicitet, provtagningsteorin, fördjupning iproblematiken med förorenad jord, olika metoder för riskbedömning och riskvärdering av förorenade områden, analysmetoder, etablerade och innovativa saneringstekniker som t.ex. jordtvätt, fytosanering, stabilisering, mm. Även lagstiftning inom området kommer att beröras.


Genomförande

Ämnet presenteras i form av klassföreläsningar av flera föreläsare. Fördjupning i ämnet sker genom individuella studentprojekt som baseras på litteraturstudie, skriftligt och muntligt redovisning samt gruppdiskussioner.  

Praktiska färdigheter tränas genom beräkningar i klassrummet och laborativa uppgifter. Arbetet i laboratoriet utförs i grupper, resultat från laborationerna redovisas gruppvis (skriftligt och muntligt) och diskuteras i klassrummet under seminarium. För att delta i arbete på laboratoriet krävs godkänt resultat på test i ”Hanterings- och skyddsinstruktioner för arbete på Miljölaboratoriet” vilket görs i början av kursen. Laborationer kommer att vara kopplade till föreläsningar och utföras parallellt.

Dokumenthantering sker i lärplattformen FRONTER.


Examination

Skriftlig tentamen ges med differentierade betyg.Betygsskala: 5 4 3 U.

För att blir godkänt på kursen krävs att studenten genomför, skriftligt och muntligt redovisar både laborativa uppgifter och sitt individuella projekt och får godkänt på dem. Labbrapport och individuella projekt ska lämnas senast en vecka innan muntlig redovisning.


Examinator
Jurate Kumpiene

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket), 2002. Methods for inventories of contaminated sites. Report 5053.
Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket), 1997. Development of generic guideline values. Report 4639.
Gerlach, R. W. and Nocerino, J. M., 2003. Guidance for obtaining representative laboratory analytical subsamples from particulate laboratory samples. EPA /600/R-03/027, USEPA.
Áine Gormley, Simon Pollard, Sophie Rocks. 2011. Guidelines for Environmental Risk Assessment and Management

Annan som fastställs senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Individuellt projekt2.0U G#
0003Laborationer2.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.