Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i Avfallsteknik, fördjupning 7,5 Högskolepoäng

Senior design projekt in Waste Science, advanced
Avancerad nivå, A7007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

Avgörs av examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

- ha fördjupade kunskaper inom avfallsteknik´

- kunna göra ett relevant urval av litteratur, genomföra litteraturstudie och dra slutsatser

- självständigt kunna planera, genomföra och presentera ett projektarbete


Kursinnehåll

Fördjupning inom Avfallsteknik genom litteraturstudie, syntes och redovisning.


Genomförande

Projektplanering. Självständigt arbete. Muntlig och skriftlig redovisning.


Examination

Muntlig och skriftlig redovisning.


Examinator
Jurate Kumpiene

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Solid Waste Technology and Management (2010), Thomas Christensen (Editor), 1024 pages, Förlag: Wiley, ISBN: 978-1-4051-7517-3 (e-bok)
A. Lagerkvist (Ed.) (2003) Landfill Technology. Div. of Waste Science and Technology, LTU.
Kompletterande material, i huvudsak vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisning7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-22