Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete informationssäkerhet, magister 15 Högskolepoäng

Magister Thesis in Information Security
Avancerad nivå, A7007N
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-01-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsv EnB.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som systemvetare med inriktning informationssäkerhet.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet systemvetenskap.
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.Särskilja på olika teoribildningar inom ämnet på en avancerad nivå.
 • Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.


Kursinnehåll
Under kursen skall studenten tillämpa den kunskap som han/hon har tillägnat sig under studietiden genom att självständig författa en uppsats och försvara denna vid ett särskilt uppsatsseminarium, samt fungera som opponent på någon annans uppsats. Val av ämne, problemuppställning, m.m. specificeras av den studerande i en skriftlig promemoria, s.k. uppsats-pm.

Genomförande
Studenterna arbetar individuellt eller i par. Uppsatsen presenteras och diskuteras vid seminarier. Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av virtuella sammankomster, lektioner och projektmöten. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter samt Marratech för distansmöten.

Examination

Examination genom ett aktivt deltagande i diskussionsseminarier genom att analysera och kommentera muntligt och skriftligt en delmängd av ett examensarbete 1 hp (U G).
En muntlig och skriftlig opposition av ett examensarbete (analysera, reflektera och kritiskt granska), 1 hp (U G).
Muntlig presentation av ett examensarbete, 1 hp (U,G).
Redovisa skriftligt sitt eget examensarbete 12 hp (U G VG).

I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:

 • Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställning
 • Utifrån den valda problemställning söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas  för den egna studien
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritisk förhållningssätt bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:

 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:

 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt. 

För godkänt på kursen krävs även e-publicering av arbetet enligt LTUs regler.För godkänt på kursen krävs att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats


Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbit/s). Tillgång till headset med mikrofon samt webbkamera.

Examinator
Tero Päivärinta

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Individuell litteratur som passar till ämnet för uppsatsen

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Skriftlig rapport12.0U G VG
0003Opposition1.0U G#
0004Muntlig presentation1.0U G#
0005Seminarier1.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »