KURSPLAN

Produktions- och arbetsorganisation 7,5 högskolepoäng

Production and Work Organisation
Avancerad nivå, A7008A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-11-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-08-23

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell produktionsmiljö
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå samt grundläggande kunskaper om arbetsorganisation motsvarande kursen A0011A Industriell produktionsmiljö


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs:
  • Tillägnat sig fördjupade kunskaper om den klassiska organisationsteorin, modern organisationsteori samt om samband mellan människa, teknik, arbete och organisation.
  • Kunna beskriva och analysera män och kvinnors olika villkor i arbetslivet.
  • Kunna formulera kriterier för en god arbetsorganisation som stödjer god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
  • Kunna analysera en arbetsorganisation eller en organisationsteoretisk frågeställning och presentera den i en skriftlig rapport.

Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper i några centrala teorier om arbetsorganisation samt inblick i hur dessa hänger ihop med hållbar utveckling och hållbart arbetsliv.
 
Organisationsteori: Genomgång av den klassiska organisationsläran (t.ex. Scientific Management, byråkrati, human relations, socioteknik, arbetarkollektivet).

Modern organisationsteori
: Genomgång av aktuell teoridiskussion inom organisationsområdet (t.ex. organisationsutveckling, omgivningsfaktorer, yrkesidentitet, organisationskultur, participation, lärande, genus, psykosocial arbetsmiljö).
 
Utvecklingstendenser och framtidsperspektiv : Diskussioner om arbetslivets utveckling och konsekvenser för både anställda och företag (t.ex. framtidens arbete, trender inom organisations- och managementområdet, ny teknik, service- och tjänsteorganisationer, jämställdhet, säkerhet, arbetsmiljöarbete).
 
Projektarbete: Genomförande av ett mindre projektarbete/uppsatsskrivande. Planering och genomförande av litteraturgenomgång (och ev. intervjuer, enkät o dyl), analys och presentation av resultat..

Genomförande
Kursen består av lektioner med föreläsningar som ägnas åt teorigenomgång och vissa tillämpningsövningar samt ett avslutande självständigt projekt/uppsatsarbete som utförs i mindre studentgrupper. Kursen kan ges på engelska som handledd individuell läskurs för utbytesstudenter.

Examination
Skriftlig tentamen samt projektarbete (uppsats). Tentamen examinerar kunskaper om organisationsteorier och kriterier för en god arbetsorganisation. I projektarbetet (uppsatsen) examineras förmågan att analysera en arbetsorganisation och/eller en organisationsteoretisk frågeställning och presentera den i en skriftlig rapport/uppsats. För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen samt godkänt projektarbete. Kursen ges med graderade betyg som sätts utifrån tentamen och projektarbetet.

Övrigt
Föreläsningarna sker i huvudsak på svenska. Kursen erbjuds som individuell läskurs på engelska för utbytesstudenter.

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lena Abrahamsson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Abrahamsson Lena, Johansson, Jan & Sandkull, Bengt (2019). Produktion och arbetsorganisation, Studentlitteratur AB. ISBN:9789144122083.
Ytterligare vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.
Utbytesstudenter som följer kursen som läskurs har speciell litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH09
0002ProjektarbeteG U 3 4 52.50ObligatoriskH09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.