Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produktions- och arbetsorganisation 7,5 högskolepoäng

Production and Work Organisation
Avancerad nivå, A7008A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell produktionsmiljö
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå samt grundläggande kunskaper om arbetsorganisation motsvarande kursen Industriell produktionsmiljö (A0011A) 7,5 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  Studenten ska efter avslutad kurs:
  • Tillägnat sig fördjupade kunskaper om klassisk och modern organisationsteori samt om samband mellan människa, teknik, arbete och organisation.
  • Kunna beskriva och analysera män och kvinnors olika villkor i arbetslivet.
  • Kunna formulera kriterier för en god arbetsorganisation som stödjer god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. 
  • Kunna analysera en arbetsorganisation eller en organisationsteoretisk frågeställning.


Kursinnehåll
I kursen kommer vi att arbeta med teoretiska grunder om arbetsorganisation samt diskussion om hur dessa hänger ihop med hållbar utveckling och hållbart arbetsliv. Inledningsvis går vi igenom den klassiska organisationsläran (t.ex. Scientific Management, byråkrati, human relations, sociotekniken). Därefter behandlar vi moderna teorier och aktuell forskning inom organisationsområdet (t.ex. lärande, organisationskultur, ”arbetarkollektivet”, genusteori, psykosocial arbetsmiljö, organisationsutveckling). Kursen innehåller även diskussioner om utvecklingstendenser och framtidsperspektiv i arbetslivet (t.ex. visioner om framtidens arbete, moden och trender inom organisation och management, ny teknik) och vad detta innebär för människa och organisation (t.ex. arbetsmiljö, säkerhet, jämställdhet). I kursen ingår även ett mindre projektarbete där du väljer en frågeställning som du undersöker och fördjupar dig i.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består av lektioner med föreläsningar som ägnas åt teorigenomgång och diskussioner samt ett självständigt mindre projektarbete som du arbetar med och utvecklar under hela kursen. I projektarbetet ingår sökning, genomgång och analys av litteratur (och ev. annan datainsamling) i ett valt fördjupningsområde samt redovisning av detta i relation till kursens teman. Redovisningen sker muntligt vid flera av lektionerna samt skriftligt i hemtentamen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig hemtentamen där resultaten från projektarbetet inkluderas. Tentamen består av två delar, en teoretisk del som examinerar kunskaper om organisationsteorier och kriterier för en god arbetsorganisation, och en del där projektarbetet redovisas och där examineras förmågan att analysera en arbetsorganisation och/eller en organisationsteoretisk frågeställning och presentera detta skriftligt. För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen. Kursen ges med graderade betyg som sätts utifrån tentamen.

Övrigt
Föreläsningar och litteratur är i huvudsak på svenska. Kursen kan erbjudas som handledd individuell läskurs på engelska för utbytesstudenter. 

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Lena Abrahamsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Abrahamsson Lena, Johansson, Jan & Sandkull, Bengt (2019). Produktion och arbetsorganisation, Studentlitteratur AB. ISBN:9789144122083.
Ytterligare vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.
Utbytesstudenter som följer kursen som läskurs har speciell litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003HemtentamenG U 3 4 57.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-11-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17