Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fördjupningskurs i informationssystem 7,5 högskolepoäng

Special Studies in Information Systems
Avancerad nivå, A7008E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap

Behörighet

Kurser om minst 120 hp varav minst 15 hp inom informationssystem. Tidigare lästa kurser skall motsvara kunskapskrav för det tänkta fördjupande arbetet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö.

Kursinnehåll
Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskurserna ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik .

Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan bestå av föreläsningar, projektarbete, seminarier, självstudier med handledningstid. Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fördjupningskurserna på avancerad nivå vid System- och rymdteknik är av skiftande karaktär och kan innehålla projekt, seminarieserier, föreläsningar etc. och litteraturen kan därför ej fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExaminationU G VG *7.50ObligatoriskH15Ja

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-06-13