Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete informationssäkerhet, master 30 högskolepoäng

Master Thesis
Avancerad nivå, A7009N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Informationssäkerhet

Behörighet

Minst 30 hp från MSc i Informationssäkerhet, t ex A7007E Säkerhet i infrastruktur, A0004N Informationssäkerhet, A7005N Knowledge Management - Informationssäkerhet, A7006N Vetenskapliga metoder


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en verksamhet inom området digitalt bevarande.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

• Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet informationssäkerhet.
• Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.
• Särskilja på / behandla olika teoribildningar inom ämnet på en avancerad nivå 
• Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
• Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
• Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
• På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
• Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
• Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
• Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
• Försvara sina resultat
• Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll

Under kursen skall studenten tillämpa den kunskap som han/hon har tillägnat sig under studietiden genom att självständig författa en uppsats och försvara denna vid ett särskilt uppsatsseminarium, samt fungera som opponent på någon annans uppsats. Val av ämne, problemuppställning, m.m. specificeras av den studerande i en skriftlig promemoria, s.k. uppsats-pm.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Ett vetenskapligt arbete ska genomföras självständigt men med stöd av handledning och seminarier. Arbetet ska redovisas skriftligt och försvaras mot opponentgrupper. I opponering ingår redovisning av det arbete som opponeringen gäller. Uppsatsen presenteras och diskuteras vid uppsatsseminarier.
 
Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används lärplatformen för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande vis:

• Deltagande i seminarier, 2hp (U, G#)
• Opposition, 2hp (U, G#)
• Muntlig presentation, 2hp (U, G#)
• Skriftlig rapport, 24hp (U, G, VG*)

I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:

• Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställningen.
• Utifrån den valda problemställningen söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas (grund utgångspunkt) för den egna studien.
• Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat.
• Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen.
• På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen.
• Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
• Med ett kritisk förhållningssätt bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
• Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
• Försvara sina resultat.

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:

• Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt.

I deltagande av seminarier skall studenten:

• Aktivt delta i diskussionsseminarier genom att analysera och kommentera muntligt och skriftligt en delmängd av ett examensarbete.

För godkänt på kursen krävs även e-publicering av arbetet enligt LTUs regler. För godkänt på kursen krävs att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Betyg ges enligt betygsskalan: U, G, VG.
 

Övrigt

IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation:Tillgång till PC samt möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webkamera.


Examinator
Tero Päivärinta

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Individuellt vald litteratur, passande valt problem.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig rapportU G VG *24.00ObligatoriskH10Ja
0003OppositionU G#2.00ObligatoriskH10
0004Muntlig presentationU G#2.00ObligatoriskH10
0005SeminarierU G#2.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av nstitutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-11-03