KURSPLAN

Industriplanering 7,5 Högskolepoäng

Industrial planning
Avancerad nivå, A7010A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell produktionsmiljö
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Kursen förutsätter grundkunskaper i A0007A Ergonomi, A0008A systematisk design (D0025A Designmetodik), T0002N Logistik, A0011A Industriell produktionsmiljö , R0005N Projekt och Industriell ekonomi, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenten möjlighet att aktivt:
 
 •     inhämta teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnet industriplanering,
 •     lära sig arbetsmetoder tillämpbara vid förändrings- eller nyetableringsprojekt inom industrin,
 •     under verklighetsanpassade former öva utformning av industriella verksamheter ur ett helhetsperspektiv,
 •     under verklighetsanpassade former öva projektarbete samt arbete i projektgrupp,
 •     öva muntlig och skriftlig redovisning.

En student som godkänts på kursen ska kunna medverka aktivt och självständigt i projektgrupper som arbetar med fysisk strategisk industriplanering på förundersöknings- och förstudienivå.

Kursinnehåll
Kursen innehåller en teoretisk del och en praktisk tillämpningsdel. Följande moment behandlas:
 • Organisering av industriplanering, uppgiftsspecificering, aktivitets-, tids- och resursplanering.
 • Industriplaneringens olika faser: förundersökning, förstudie, förprojektering, projektering.
 • Samband mellan företagsplanering och samhällsplanering.
 • Kartläggning, beskrivning samt analys av nuläge och framtid.
 • Kravspecificering för utformning och utvärdering.
 • Lokaliseringsanalys, val mellan olika tomtalternativ. Trafik-, försörjnings- och miljöfrågor.
 • Systematisk utformning av industriområden, tomter, lokaler, produktion, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Lokal- och layoutplanering. Kort- och långsiktiga utvecklingsplaner, om- och nybyggnationer, avveckling.
 • Metoder för systematisk utvärdering av lösningsförslag.
 • Modellering med hjälp av ArchiCAD.Investeringsbedömning,
 • Muntlig och skriftlig redovisning av resultat av projektarbete.

Genomförande
Föreläsningar, lektioner och övningar samt studiebesök i industriföretag. Självständigt projektarbete i grupp med lärarhandledning. En stor del av datainsamlingen för att lösa projektuppgiften sker genom att studenterna själva kontaktar relevanta industriföretag, myndigheter och organisationer. Kritik av muntlig redovisning och skriftlig avrapportering.

Examination
För godkänt slutbetyg krävs att För godkänt slutbetyg krävs att projektarbete, skriftlig dokumentation och presentation av resultatet utförts på ett godkänt sätt. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarium och slutredovisning av projektarbete. Betygsskala: U,3,4,5

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lena Abrahamsson

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergenståhl, H & Perborg, L. (1995) Industriell anläggningsteknik, Inst. för teknisk logistik, Lunds tekniska högskola.
Phillips E., J. (1997) Manufacturing Plant Layout, SME, USA
Ranhagen, U (1995) Att arbeta i projekt - om planering och projektering av större förändringar, moderna verktyg och metoder, ASN 1995.
Ljung,B & Högberg,O (1996) Investeringsbedömning Liber, Hermods.
Kinnader ,A (1996) Konsten att driva investeringsprojekt. Handbok för verkstadsföretag. Sveriges verkstadsindutrier.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.