KURSPLAN

Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 Högskolepoäng

Occupational therapy: Design and application of qualitative methodology
Avancerad nivå, A7010H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller motsvarande omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs, utifrån fördjupade kunskaper i kvalitativa forskningsmetoder, vetenskapsteori och etik, kunna:
1.    Förklara och värdera vetenskapsteoretiska och etiska perspektiv av relevans för forskning i arbetsterapi
2.    Kritiskt granska och värdera kvalitativa empiriska studier inom arbetsterapi
3.    Formulera för arbetsterapi ämnesspecifika vetenskapliga frågeställningar med en kvalitativ ansats
4.    Analysera kvalitativa data genom att jämföra, se samband och kritiskt bearbeta data
5.    Skriftligt argumentera, relatera och diskutera kvalitativa forskningsansatser i förhållande till ämnet arbetsterapi.


Kursinnehåll
•    Vetenskapliga metoder och vetenskapsteori relaterad till forskning med kvalitativ ansats i arbetsterapi.
•    Granska och värdera hur kvalitativa metoder tillämpas inom forskning i ämnet arbetsterapi.
•    Tillämpning av kvalitativ forskningsdesign inom arbetsterapi.
•    Forskningsetiska frågeställningar i relation till kvalitativa metoder i ämnet arbetsterapi.


Genomförande
Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen ska stimulera till lärande genom muntlig och skriftlig presentation, metodövningar, artikelsökning - och granskning.

Examination

För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

  • Mål 1  examineras genom individuell tentamen.
  • Mål 2-5 examineras genom inlämningsuppgift

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.
Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A7008H Arbetsterapi avancerad nivå 30 hp.

Examinator
Margareta Lilja

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carpenter, C.& Suto, M. (2008). Qualitative Research for Occupational and Physical Therapist – a practical guide. Blackwell Publishing.
Holloway, I.& Wheeler,S. (2010). Research in Nursing and Healthcare (3ed). Wiley-Blackwell.
Sohlberg, p: & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber.

Förteckning över artiklar som tillkommer finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Individuell tentamen3.0U G VG
0004Inlämningsuppgift4.5U G VG