Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produktionsvisualisering 7,5 högskolepoäng

Production Visualization
Avancerad nivå, A7011A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Kurser om minst 90 Hp på grundnivå samt Ergonomi 1 (A0015A) 7,5 hp, Industriell produktionsmiljö (A0011A) 7,5 hp, Människa-Maskin-Interaktion (P0067A) 7,5 hp och Produkt- och produktionsdesign (A0013A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
En student som godkänts på kursen ska behärska teorier, metoder och datorverktyg för 3D- visualisering vid utveckling av produktionskoncept. Det innebär visualisering som verktyg vid utveckling och undersökning av lösningsalternativ, visualisering för förklaring av lösningar samt visualisering för att gestalta lösningar på ett sätt som underlättar acceptansen av dem (explore, explain, express). En godkänd student ska kunna använda denna kunskap för att säkra en god brukar- och beställarmedverkan vid design och utveckling av produktionskoncept.

En godkänd student ska kunna:
  • visa på kunskaper och insikter om syftet med visualisering inom om området utveckling av produktionskoncept,
  • redogöra för hur visualisering kan och bör används inom detta område,
  • analysera visualiseringar inom området,
  • utföra en visualisering med hjälp av datorverktyg,
  • använda sig av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till olika sätt att använda visualisering inom området,
  • självkritiskt reflektera över och motivera egen utförd visualiseringsuppgift.

Kursinnehåll
Teorier om visualisering Presentationsteori, bild- och ljudteori, perceptionsteori Användningsområden för visualisering Teknik och verktyg för visualisering Program lämpliga för modellering Animering och ”walk throughs” Text, ljus- och ljudsättning Teori och praxis för utformning av industrilayouter Förenklad systematisk layoutplanering baserad på närhetsbehov Praktiska rekommendationer för utformning av fabrikslayouter Tillämpning av visualisering Visualisering av produktionskoncept (en fiktiv arbetsplats).

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen inleds med föreläsningar om teorier som kan appliceras vid visualisering, varefter aktuella datorverktyg och teknik introduceras. Varje student ska därefter göra en individuell undersökning och redovisning av forskningsfronten för produktionsvisualisering. Resultatet redovisas skriftligt på engelska som en bakgrund i en fiktiv forskningsansökan eller forskningsskiss inom området. Därefter genomförs lärarledda övningar inom de tre tillämpningsområdena: explore, explain, express. Efter övningarna löser studenterna övningsuppgifter inom respektive område och lärare ger konstruktiv feedback. När detta är avklarat påbörjar studenterna ett individuellt projektarbete med produktionsvisualisering av en fiktiv industriell produktionsmiljö som de ska modellera.  En fabrikslayout ska utformas utifrån layoutteorier och praxis. Under detta arbete erbjuds handledning som anpassas efter aktuella behov.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenterna examineras genom kritisk granskning av lösningar av nedanstående obligatoriska uppgifter samt genom handledning under projektarbetet.
  • Individuell litteraturstudie av forskningsfältet, redovisad i skriftlig rapport på engelska.
  • Övningsuppgifter inom områdena explore, explain, express.
  • Individuellt projektarbete, visuell och muntlig slutredovisning.
Vid muntlig slutredovisning gäller obligatorisk närvaro

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lena Abrahamsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bohgard M mfl (2008) Arbete och teknik på människans villkor, Stockholm, Prevent
Phillips EJ (1997) Manufacturing plant layout: fundamentals and fine points of optimum facility design, Society of Manufacturing Engineers
Muther R and Wheeler JD (1994) Simplified Systematic Layout Planning, Management & Industrial Research Publications, Marietta, Georgia, USA
Relevant forskningsliteratur
Handböcker till aktuella datorprogram för visualisering

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003ProjektarbeteG U 3 4 55.00ObligatoriskH14
0005LitteraturstudieU G#2.00ObligatoriskH16
0006ÖvningsuppgifterU G#0.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17