KURSPLAN

Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 Högskolepoäng

Occupational therapy: Design and application of quantitative methodology
Avancerad nivå, A7011H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs, utifrån fördjupade kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder, vetenskapsteori och etik i forskning inom ämnet arbetsterapi, kunna:

  1. Formulera och designa för arbetsterapi ämnesspecifika vetenskapliga frågeställningar och metodval med en kvantitativ ansats.
  2. Kritiskt granska och värdera arbetsterapeutisk kvantitativa empiriska studier.
  3. I ämnet arbetsterapi förklara och diskutera kvantitativa vetenskapsteoretiska perspektiv
  4. Tillämpa, utföra, kritiskt värdera och argumentera för kvantitativa forskningsansatser och statistiska metoder inom forskning i ämnet arbetsterapi.


Kursinnehåll
  • Tillämpning av kvantitativ forskningsdesign i ämnet arbetsterapi
  • Granska och värdera hur kvantitativ metod tillämpas inom forskning i ämnet arbetsterapi
  • Vetenskapliga metoder relaterade till forskning med kvantitativ ansats i arbetsterapi
  • Tillämpning av statistiska metoder i ämnet arbetsterapi

Genomförande
Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen ska stimulera till lärande genom muntlig och skriftlig presentation, metodövningar, artikelsökning - och granskning. I kursen ingår också att reflektera över sitt lärande och sin kompetensutveckling för att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Kursen ges på distans och förutsätter tillgång till datorprogrammet Microsoft Excel.

Examination
För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Mål 1–2 examineras genom inlämningsuppgift
  • Mål 3-4 examineras genom individuell tentamen

Reflektion över lärande och kompetensutveckling examineras genom inlämnad redovisning av kompetensportfölj och seminarium

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och kan läsas helt på distans. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A7008H Arbetsterapi avancerad nivå, 30 hp

Examinator
Margareta Lilja

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, RE, et al. (2011). Rehabilitation research. Principles and applications. St Louis, Missouri, USA: Elsevier Saunders.
* Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber.

Förteckning över artiklar och annat material som tillkommer finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Inlämningsuppgift3.0U G VG
0003Individuell tentamen statistik4.0U G VG
0004Inlämningsuppgift, seminarium0.5U G#