Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ergonomi 2 7,5 högskolepoäng

Ergonomics 2
Avancerad nivå, A7013A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav följande kurser måste ingå: Ergonomi 1 (A0015A) 7,5 hp och Människa-Maskin-Interaktion (D0055A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  • Studenten ska visa fördjupad förståelse för samband mellan organisatorisk och fysisk ergonomi och dess betydelse för arbetsmiljö, hälsa och produktivitet.
  • Studenten ska visa god förmåga att utifrån människors fysiska och kognitiva förutsättningar analysera och utvärdera produkter, processer och miljöer.
  • Studenten ska visa förmåga att tillämpa metoder för brukarmedverkan vid användarcentrerad ergonomisk design.
  • Studenten ska visa kompetens i att utveckla, implementera och kritiskt diskutera egna designförslag av arbetsmiljöer, produkter och processer med en ergonomisk teoretisk grund.

Kursinnehåll
Kursen tar avstamp i grundläggande teori om människans förutsättningar och behov från tidigare kurser. Teori appliceras här i projektarbeten och vi diskuterar och utforskar orsak-verkan-samband genom kritisk orsaksanalys. Andra centrala begrepp i kursen är användarcentrerad design och brukarmedverkan, och du får chansen att testa och undersöka metoder för att inkludera användare i designprocessen under kursens gång. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din kompetens för att analysera och designa utrustning, arbetsplatser, produkter och processer med människans behov och förutsättningar i fokus.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Genom föreläsningar, litteraturseminarium och ett projektarbete kommer du få möjlighet att utveckla din kunskap om ergonomi och användarcentrerad design. Projektarbete löper under hela kursen och genomförs inledningsvis i grupp och avslutas sedan individuellt där du får chans att utveckla och utmana din problemlösningsförmåga. I projektet läggs ett stort fokus på orsaksanalys och metoder för användarmedverkan. Teori och praktik kommer att beröra arbetsplats-, organisations- och produktdesign med ett hållbarhetsperspektiv där ett ergonomiskt hänsynstagande för människans behov och förutsättningar är utgångspunkten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom ett tvådelat projektarbete där den ena delen genomförs i grupp och den andra delen genomförs individuellt. Båda delar ska redovisas både skriftligt och muntligt. Kursen examineras också genom en individuell reflekterande uppgift över projektarbetet och det egna lärandet i kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Therese Öhrling

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Bohgard,M et.al (2015) Arbete och teknik på människans villkor, Prevent 2008
https://www.prevent.se/onhumanterms/

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Projektarbete i gruppU G#3.00ObligatoriskH19
0005Projektarbete individuelltG U 3 4 53.50ObligatoriskH19
0006Individuell reflektionG U 3 4 51.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11