Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 7,5 Högskolepoäng

Occupational therapy: Functioning, disability and health
Avancerad nivå, A7018H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi, omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån vetenskap, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kunna:

 1. Visa såväl brett som fördjupat kunnande om hur sjukdom, skada eller andra tillstånd utifrån ett samhällsperspektiv kan inverka på funktionstillstånd och hälsa samt hur dessa kan upplevas och erfars av klienter och/eller personer i deras sociala nätverk.
 2. Visa såväl brett som fördjupat kunnande om den egna professionens perspektiv på funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa i relation till klienters delaktighet.
 3. Visa förmåga att kritiskt och självständigt formulera frågeställningar och syfte som ligger till grund för en litteraturöversikt
 4. Visa förmåga till självständig vetenskaplig analys, kritisk granskning, reflektion och syntes utifrån valda frågeställningar.
 5. Visa förmåga att genom att utforma en litteraturöversikt skriftligt tydligt redogöra, diskutera och argumentera för slutsatser utifrån valda frågeställningar och de kunskaper som ligger till grund för dessa.
 6. Visa förmåga att bedöma litteraturöversiktens förtjänster och begränsningar samt till att identifiera ytterligare behov av kunskapsutveckling

Kursinnehåll
 • hur sjukdom, skada eller andra tillstånd utifrån ett samhällsperspektiv kan inverka på funktionstillstånd och hälsa
 • ICF och delaktighet
 • perspektiv på funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa hos professionella inom vård och rehabilitering
 • formulering av frågeställningar som ligger till grund för en litteraturöversikt
 • utforma en litteraturöversikt

Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom Introducerande föreläsningar, egna litteraturstudier, muntlig reflektion och dialog, seminarium med opponent samt respondentskap.

Examination
Examinationen som är individuell utgörs av skriftlig litteraturöversikt där samtliga lärandemål examineras. Uppsatsen skall utgöras av reflektion och kritisk granskning av litteratur. Den skriftliga uppsatsen ligger till grund för ett seminarium där studenten muntligt presenterar och försvarar sin uppsats samt opponerar på annan uppsats.

För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
- litteraturöversikt och seminarium med muntlig presentation av uppsats, opponetskap och respondentskap.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A7014H.

Examinator
Gunilla Isaksson

Övergångsbestämmelser
Kursen A7018H motsvarar kursen A7014H

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.
WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva :WHO.

Självvalda böcker för huvudämnet och artiklar tillkommer.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig och muntlig examination7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16